دوره و شماره: دوره 9، شماره 36، بهمن 1396، صفحه 1-304 
مقایسه‌ تأثیر نقدینگی و اعتبارات بر ارزش افزوده بخش کشاورزی ایران

صفحه 22-38

زینب شعبانی کوشالشاهی؛ امیر منصور طهرانچیان؛ سید مجتبی مجاوریان


تحلیل سودآوری و کارایی واحدهای مرغداری منطقه سیستان

صفحه 173-190

امیرمحسن خزیمه؛ محمد خیری؛ وحید دهباشی؛ رضا اسفنجاری کناری


الگوی بومی توسعه بازارگرایی محصولات ارگانیک در ایران

صفحه 231-258

محمدعلی داداشی؛ محمود محمدیان؛ زهره دهدشتی شاهرخ؛ وحید خاشعی