تحلیل انتقال قیمت در بازار ماهیان دریایی و پرورشی شمال ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری علوم اقتصادی، اقتصاد کشاورزی و بازاریابی. عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زابل، زابل، ایران.

2 دانشیار گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه زابل، زابل، ایران.

چکیده

    از جمله شاخصه‌های ناکارایی بازاریابی شیلات ایران نوسان و بی‌ثباتی قیمت‌ها و بالا بودن حاشیه بازاریابی برخی از محصولات این بخش به حساب می‌آید. لذا بررسی وضعیت بازار این محصولات جهت یافتن رهیافتی برای بهبود امر بازاریابی و کمک به توسعه این بخش ضروری می‌نماید. از این رو در این مقاله به بررسی اثر انتقال قیمت بر حاشیه بازار محصولات شیلاتی مشتمل بر ماهیان شمال (سفید، کفال، کیلکا، سیم، سوف و کپور) و ماهیان پرورشی (آمور، بیگ‌هد، فیتوفاگ، کپور، قزل آلا و میگوی پرورشی) طی دوره زمانی 1383 تا 1393 پرداخته شد. نتایج نشان‌دهنده نبود تقارن در انتقال هزینه‌های بازاریابی برای قزل‌آلا، میگو، کیلکا و کپور شمال بوده، هم‌چنین، نتایج مربوط به محصولات شیلاتی نشان‌دهنده نبود تقارن کوتاه‌مدت و بلند‌مدت در انتقال قیمت ماهی سفید، کیلکا، کپور‌شمال، آمور، میگو و برای قزل‌آلا تنها نبود تقارن کوتاه‌مدت انتقال قیمت می‌باشد. بنابراین، واسطه‌های بازار با انتقال نامتقارن هزینه‌های بازاریابی و انتقال نامتقارن قیمت برخی محصولات از عمده‌فروشی به خرده‌فروشی حاشیه بازاریابی را افزایش و از این راه سود می‌برند. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of Price Transmission in Market of Marine and Farmed fish in North of Iran

نویسندگان [English]

  • m Saravani 1
  • a.a Keykhah 2
چکیده [English]

 One of the marketing inefficiency indexes of Iran fisheries is fluctuation and instability of prices and high marketing margin of some products in this market. So, considering population growth and increasing demand for healthy food, investigating market of these products for finding solution to improve marketing and helping development in this section is necessary. So, this paper investigate impact of price transmission on market margin of products such as north fishes (white, mullet, common kilka, tofu, bream, perch and carp) and farmed fishes(grass carp, big head, silver carp, carp, trout and farmed shrimp) during 2004 to 2014. Results show short and long term asymmetry in price transmission of white, Common Kilka, north carp, grass carp, south silver carp and shrimp. Trout just has short term asymmetry of price transmission. So, market brokers increase market margin by asymmetrical transferring of marketing costs and price of some products from wholesaling to the retailing and taking benefit by this way.

کلیدواژه‌ها [English]

  • price transmission
  • Marketing Margins
  • North Fish
  • Farmed Fish
 
- حیدری کمال آباد، ر. و شاهنوشی، ن. (1391). انتقال قیمت نهاده های وارداتی بخش طیور از بازارهای جهانی با بازارهای داخلی، مطالعه موردی کنجاله سویا پودر ماهی. فصلنامه اقتصاد کشاورزی و توسعه، 20شماره (79): 135-154.
- حسینی، س. ص. نیکوکار، آ. و دوراندیش، آ. (1389). تحلیل ساختار بازار و اثر انتقال قیمت بر حاشیه بازاریابی در صنعت گوشت گاو ایران. تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران، جلد 2-41. (2): 147-157
- حسینی، س. ص. و قهرمان زاده. م. (1385). تعدیل نامتقارن و انتقال قیمت در بازار گوشت قرمز ایران. فصلنامه اقتصاد کشاورزی و توسعه. سال 14. شماره 53. 22-1.
- سراوانی، م. و دهمرده قلعه نو، ن. (1394). مکانیزم انتقال قیمت و اثر آن بر حاشیه بازار ماهیان آب های جنوب ایران. فصلنامه علوم اقتصادی (اقتصاد مالی و توسعه). سال 9. شماره 32. 43-25
- قهرمان زاده، م و فلسفیان، آ. (1389). انتقال نامتقارن قیمت در بازار گوشت ایران. پنجمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران، انجمن اقتصاد کشاورزی ایران، زاهدان، دانشگاه سیستان و بلوچستان.
- نجفی، ب و کاظم نژاد، م. (1383). بازاریابی محصولات کشاورزی در ایران، تهران، انتشارات موسسه پژوهش های برنامه‌ریزی و اقتصاد کشاورزی.
Refrences
- Akaike, H. (1974). A new look at the statistical identification model. IEEE Transactions Automatic Control, 19, 716- 723
- Capps, O, & sherwell, P. (2005). Spatial asymmetry in farm-Retail price Transmission associated with Fluid milk Products. Selected paper prepared for presentation at the American Agricultural Economics Association Annual Meeting.
- Frigon, M., Doyon, M. & Romain, R. (1999). Asymmetry in Farm-Retail price Transmission in the Northeastern Fluid Milk Market. Food Marketing Policy Center. Research Report No.45.
- Golitavana, M., Delavari, M., Esfandiari, A. & Shakrzadeh, E. (2014). Vertical price Transmission in Cucumber Market of Iran. Indian Journal of Fundamental and applied Life Sciences.139-146.
- Guillen,  J., & Franquesa, R. (2007). Analysis of the price transmission along the Spanish market chain for different seafood products. www.eafe-fish.eu.
- Houck, J.P. (1977). An Approach to Specifying and Estimating Nonreversible Functions. American Journal of Agricultural Economics. 570-572.
- Hansen, B. (1994). Determinants of the farm-retail milk price   spread. Agricultural Information Bulletin. NP: 693.
- Heien, D.M. (1980). Markup Pricing in a Dynamic Model of the Food Industry. American Journal of Agricultural Economics, 62(1):10-18.
- Kim, H. & Ward, R.W. (2013). Price transmission across the U.S. food distribution System. Food Policy 41. 226-236
- Kinnucan, H.W & Forker, O.D.(1987). Asymmetry in farm-retail price transmission for major dairy products. American journal of Agricultural Economics,69(2: 285-292
- Kinnucan, Henry W. & Robert G. Nelson, (1993). Vertical Control and the Farm-Retail Price Spread for Eggs. Review of Agricultural Economics, 15(3):473-482
- Kinnucan, H.W. & Tadjion, O. (2014). Theoretical Restrictions on Farm-Retail Price tansmission elasticities: A note. Agribusiness, 30(3): 278-289
- Meyer, J & Von Cramon-Taubadel, S. (2004). Asymmetry Price Transmission: A Survey. journal of Agricultural Economics. 55: 581-611
- Ojogho, O., Erhabor, P.O., Emokaro, C.O., & Ahmadu, J.  (2012). Marketing Margin and Price Transmission Analysis for Beef in Benin Metropolis. International Journal of Agricultural Economics and Rural Development-5(1).
- Saravani, M. & Dahmarede ghale no, N. (2016). Inputs Price Transmission Effect on Marketing Margins on Fisheries Products of Iran. Canadian Center of Science and Education, Modern Applied Science. 184-190
- Statistical Yearbook of Fisheries Iran. (2014). Department of Statistics and studies the development of fishery, Publications Office of Management and Budget, the Iranian Fisheries Organization
- Tomek, G.W. & Robinson, K.L. (2003). Agricultural Product Price. Cornell University Press, Forth Edition.
- Von Cramon-Taubadel, S. & Fahlbusch, S. (1996). Estimating asymmetric price transmission with the Error Correction representation: an application to the German pork market. Keil. Germany. University of keil. Department of Agricultural economics.
- Von Cramon-Taubadel, S. Meyer, J.(2004). Asymmetric price transmission: A survey. Journal of Agricultural Economics.55: 581-611
- Wohlgenant, M.K & Mullen, John.D. (1987). Modeling the Far-Retail Price Spread for beef. Western Journal of Agricultural Economics. 12(2). 119-125