الگوی بومی توسعه بازارگرایی محصولات ارگانیک در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار بخش تحقیقات اقتصادی،اجتماعی وترویج کشاورزی،مرکزتحقیقات وآموزش کشاورزی ومنابع طبیعی گیلان،سازمان تحقیقات،آموزش وترویج کشاورزی،تهران،ایران.

2 استادیار گروه مدیریت بازرگانی دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی.

3 دانشیار گروه مدیریت بازرگانی دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی.

چکیده

امروزه بیش‌تر دانشمندان مدیریت به این نتیجه رسیده‌اند که خیلی از اصول قدیمی بازاریابی دیگر نمی‌توانند برای آینده بکار روند. لذا، مدیران برخی از شرکت‌ها با رعایت قوانین زیست محیطی و لحاظ نمودن استاندارهای محیطی در استراتژی‌های شرکت، سعی دارند تا عملکردشان را بهبود بخشند. به همین منظور، با توجه به نقش مهم کشاورزی در تأمین مواد غذایی، ضرورت دارد کشاورزی ارگانیک به عنوان یکی از مهم‌ترین سیستم‌های کشاورزی جایگزین، برای تولید مواد غذایی سالم و بدون هر گونه مواد شیمیایی مورد توجه قرار گیرد. هدف اصلی این مقاله بررسی مؤلفه­های بازارگرایی محصولات ارگانیک جهت توسعه مدل بازارگرایی محصولات ارگانیک با توجه به شرایط بومی کشور ایران است. روش پژوهش از نوع آمیخته و در واقع ترکیبی از روش کیفی و کمی است. این مقاله، ابتدا به بررسی دیدگاه­ها، مدل­های گوناگون بازارگرایی، عوامل بازارگرایی و تأثیر بازارگرایی بر عملکرد کسب و کار می­پردازد، سپس روابط علی میان عوامل درونی و بیرونی مؤثر بر بازارگرایی با دو رویکرد فرهنگی و رفتاری و عملکرد کسب و کار را بررسی می­کند و با استفاده از مصاحبه اکتشافی در میان مدیران شرکت‌های تولید کننده محصولات ارگانیک و مدل‌سازی معادلات ساختاری، مدلی مفهومی و تصمیم­ساز را برای تبیین پیوندهای علی مؤثر بر عملکرد کسب و کار پیشنهاد و مورد آزمون قرار می­دهد. نتایج ضریب همبستگی به همراه امتیاز آماره t گویای ارتباط معنادار بین امتیازهای عوامل برون و درون سازمانی و بازارگرایی است. هم‌چنین، نتایج نشان دادند که بازارگرایی تأثیر مثبت و معناداری بر عملکرد بنگاههای تولیدکننده محصولات ارگانیک دارد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Indigenous Pattern of Market Development of Organic Products in Iran

نویسندگان [English]

  • m.a Dadashi 1
  • m Mohammedan 2
  • z Shahrokh 3
  • v Khashei 2
چکیده [English]

Nowadays, most of the management scholars have come to this conclusion that many of the old marketing principles could no longer be applied to the future. Therefore, managers of some companies are trying to improve their performance by considering environmental standards for company strategies. For this reason, given the important role of agriculture in providing food, organic farming is considered to be one of the most important alternative farming systems. The main objective of this paper is to investigate the components of organic market orientation in order to develop a model for market orientation of organic products according to the indigenous conditions of Iran. The research method is a mixed type and in fact a combination of qualitative and quantitative methods. This article first explores the views, different models of market orientation, market orientation factors and the impact of market orientation on business performance, then studied the causal relationships between internal and external factors affecting market orientation with two cultural and behavioral approaches  Using exploratory interviews of managers of organic manufacturing companies and structural equation modeling have proposed and tested a conceptual model and decision maker to explain the causal relationships affecting business performance. The results of correlation coefficient and t-score scores showed a significant correlation between external and internal factors and market orientation scores. Also, the results showed that market orientation has a positive and significant effect on the performance of enterprises producing organic products

کلیدواژه‌ها [English]

  • Market Orientation
  • Indigenous Pattern
  • Organic Products
  • Iran
 
- دیواندری، ع.، نیکوکار، غ.ح.، نهاوندیان، م.، آقازاده، ه.، 1387. بازارگرایی و عملکرد کسب و کار در ایران، نشریه مدیریت بازرگانی، دوره 1، شماره 1، ص 41.
- رجوعی، م.، 1387. بازارگرایی: مفاهیم، نظریه‌ها و نتایج آن در سازمان، نشریه هنر مدیریت، شماره 3، 17-10.
- رضایی دولت آبادی، ح.، خائف الهی، ا.ع.، 1385. مدلی برای تعیین میزان تأثیر بازارگرایی بر عملکرد کسب و کار با توجه به فعالیت‌های بازاریابی در صنایع شیمیایی، فصلنامه مدرس علوم انسانی، دوره 10، شماره 1، بهار 1385، صص 161- 131.
- سلطان محمدی، م.، 1388، تأثیر بازارگرایی بر عملکرد شرکت­های ایرانی با در نظر گرفتن نقش تعدیل کننده عوامل محیطی، رسالة دکتری مدیریت بازرگانی، دانشگاه علامه طباطبایی.
 
 
 
Refrences
- Akman, G., & Yilmaz, C. (2008). Innovative capability, innovation strategy and market orientation: an empirical analysis in Turkish software industry. International Journal of Innovation Management, 12 (01) , 69-111.
- Andotra, N., & Gupta, R. (2016). Impact of Environmental Turbulence on Market Orientation–Business Performance Relationship in SSIs. Global Business Review, 17 (4) , pp, 806-820.
- Appiah-Adu, K., (1998). Market orientation and performance: empirical tests in a transition economy. Journal of Strategic Marketing, 6, 25–45
- Awwad, M. S., and Agti, D.A.M., (2011). The impact of internal marketing on commercial banks' market orientation. International Journal of Bank Marketing, 29 (4), 308-332.
- Aziz, N., & Yasin, Mohd. N. (2010). How will market orientation and external environment influence the performance among SMEs in the agro-food sector in Malaysia? International Business Research, Vol, 3 (3), pp, 154–164
- Bahadori, M., Yaghoubi, M., Javadi, M., & Rahimi, Z. A. (2015). Study of relationship between the organizational structure and market orientation from the viewpoint of nurse managers. Journal of education and health promotion, Vol. 4, No.15, PP. 1-9.
- Boroujeni, J.S; Jafari, F.; & Najafian, M., (2013). The Barriers of Marketing Strategy Planning on Iran Khodro, International Journal of Business and Management Invention, Vol. 2, Issue 1, pp 79-83.
- Burton, M.D., Rigby, & Young, T., (1997)., Sustainable agriculture technologies: A quantitative analysis of adoption. paper presented at the agricultural economics society annual conference, edinburgh.
- Davari A and Rezazadeh, A., (2013). Structural equation modeling with PLS. Tehran: Jahad University; 215.
- Day, G. S. (1990). The market driven organization: Understanding, attracting, and keepingvaluable customers. New York, NY: Free Press.
- Deshpande, R. and Farley, J., (1998). Measuring Market Orientation: Generalization and Synthesis", Journal of Market Focused Management, 12 (2), 213-232.
- Ellis, Paul D. (2005). Market Orientation and Marketing Practice in a Developing Economy", European Journal of Marketing, 39 (5/6),
- Ferguson, S. (2004). The economics of vertical coordination in the organic wheat supply chain. A Thesis submitted to the college of Graduate studies and research in partial fukfillment of the requirements university of saskatchewan, saskatoon.
- Ferguson,S, weseen,s. & G.storey., (2005). Research Project on organic Agriculture. Department of Agricultural economics. university of saskatchewan.
- Fornell, C.,. & Larcker, D.F. (1981). Evaluating structural equation models with unobservable variables and measurement error. Journal of Marketing Research; 18(1): 39-50.
- Gilaninia, Sh; Seyed Danesh, S. Y; & Mina Abroofarakh. (2013). Ranking Barriers to Implementing Marketing Plans in the Food Industry, International Journal of Business and Behavioral Sciences, Vol. 3, No.3, pp 33-48.
- González‐Benito, Ó., González‐Benito, J., & Muñoz‐Gallego, P. A. (2014). On the consequences of market orientation across varied environmental dynamism and competitive intensity levels. Journal of Small Business Management, Vol, 52 (1) , pp, 1-21.
- Greenley, Gordon E. (1995b). Market Orientation and Company Performance: Empirical Evidence From UK Companies, British Journal of Management,6, 1-13.
- Guo KL. (2002). Applying entrepreneurship to health care organizations. New England Journal of Entrepreneurship, 6(1): 45-53.
- Hilman, Hand Kaliappen,N. (2014). Market Orientation Practices and Effectson Organizational Performance: Empirical Insight From Malaysian Hotel Industry, Insight From Malaysian Hotel Industry, SAGE Open, vol4.NO 4.
- Hooley, G., Cox, T., Fahy, J., Shipley, D., Beracs, J., Fonfara, K.& Snoj, B. (2000). Market Orientation in the Transition Economies of Central Europe: Tests of the Narver and Slater Market Orientation Scales, Journal of Business Research, 50 (3), 273-285.
- Hunt, Shelby D and Robert M. Morgan. (1995). The Comparative Advantage Theory of Competition", Journal of Marketing.
- Kai, S. B. & Chen, O. B & Chuan, C. S. (2013). Determinants of Willingness to Pay of Organic Products". Middle-East Journal of Scientific Research, 14 (9).
- Kohli A. K. & Jaworski B. J., (1990). Market orientation: The construct, research propositions, and managerial implications", Journal of Marketing, 54, April: 1 – 18.
- Kohli, Ajay K. & Bernard J. Jaworski, (1990). Market Orientation: The Construct, Research Proposition, and Management Implications", Journal of Marketing, 54, pp. 1–18.
- Laforet, S. (2008). Size, strategic, and market orientation affects on innovation. Journal of business Research, Vol. 61 (7) , 753-764.
- Macinnis,B. (2004). Transaction costs and organic Marketing: evidence from U.S. Organic produce farmers. Paper presented at the 2004 AAEA annual meeting, Denver CO.Marshall,A. 1999. Conversion to Organic farming in scotland and france.MSC-Thesis,Edinburgh.
- Matsuno, k. & Mentzer, J.T. and Ozsomer, A. (2002). The effects of entrepreneurial proclivity and market orientation on business performance. Journal of Marketing, Vol. 66, 18-32.
- Matsuno, K., Mentzer, J. T. & Rentz, J. O. (2005). A Conceptual and Empirical Comparison of the Three Market Orientation”, Journal of Business Research, 58, 1-8.
- Mohammadian, M. & Dadash, M.A. (2016) “Marketing strategies for organic products in iran”. The International Journal of Agricultural Management and Development (IJAMAD),6(2) ,249-256
- Narver,John C. Slater,Stanley F. (1990). The Effects of a Market Orientation on Business Profitability”, Journal of Marketing, 54, 20-35.
- Ogbonna, B. U. & Ogwo, O. E. (2013). Market Orientation and corporate performance of insurance firms in Nigeria. international Journal of Marketing studies, Vol. 5, No. 3. PP, 104-116.
- Shapiro B. (1988). What the hell is market - oriented?; Harvard Business Review,66(6), 119-125
- Shehu M.A, & Rosli. M. (2014). Market Orientation and Firm Performance among Nigerian SMEs: The Moderating Role of Business Environment, Mediterranean Journal of Social Sciences MCSER Publishing, Rome-Italy, Vol 5 No 23.
- Stewart, D. W. (2009). Marketing accountability: Linking marketing actions to financial results. Journal of Business Research, Vol. 62, pp, 636–643.
- Taleghani, M. Gilaninia, S. Matloubtalab, S. (2013). Relationship between MarketOrientationculture and Business performance.Interdisciplnary Journal of contemporary Research in Bussiness. vol 5.No1.
- Tang, Y. & Y. Tang. (2003). An Exploratory Study of Market Orientation in China, Asian Business & Management, 2 (9), 91-110.
- Tsiotsou, H. R. (2010). Delineating the effect of market orientation on services performance: a component-wise approach. Journal of The Service Industries, 30 (3): 375-403.
- Wetzels, M., Odekerken-Schroder, G., & Van Oppen, C. (2009). “Using PLS Path Modeling for Assessing Hierarchical Construct Models: Guidelines and Empirical Illustration, ” MIS Quarterly (33:1) , pp. 177-195.