بررسی آثار استاندارد حسابداری فعالیت‌های کشاورزی ایران بر ویژگی‌های کیفی داده‌های ارایه شده در شرکت‌های کشاورزی و دامپروری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری حسابداری، دانشگاه شیراز.

2 دانشجوی دکتری حسابداری، دانشگاه شیراز.

3 مربی گروه حسابداری، دانشگاه پیام نور.

چکیده

کشاورزی جایگاهی ویژه در اقتصاد ایران دارد و ارایه داده‌های سودمند در این زمینه به پیشبرد اهداف اقتصادی کشور کمک می­کند. در همین راستا، هدف اصلی این پژوهش بررسی آثار بکارگیری استاندارد حسابداری فعالیت­های کشاورزی بر ویژگی­های کیفی داده های منتشر شده از سوی شرکت­های بخش کشاورزی و دامپروری (شامل مربوط بودن، اتکا پذیر بودن، به­موقع بودن، مقایسه پذیر بودن و فهم پذیر بودن) می­باشد. روش پژوهش مورد استفاده توصیفی همبستگی، از نوع نظرسنجی است. ابزار اندازه­گیری پژوهش پرسش­نامه­ای است که به وسیله پژوهش­گران طراحی شده است. حسابرسان و سهامداران شرکت­های کشاورزی و دامپروری در نیمه دوم سال 1394 و نیمه نخست سال 1395 جامعه آماری پژوهش را تشکیل می­دهند. نمونه آماری پژوهش با استفاده از فرمول کوکران 377 نفر بدست آمد. بمنظور آزمون فرضیه­های پژوهش از نرم­افزار SPSS نسخه 19 و با توجه به نرمال یا غیرنرمال بودن توزیع داده­ها، به ترتیب، از آزمون‌های «t یک­نمونه‌ای» و «آزمون میانه» استفاده شد. نتایج آزمون فرضیه­های پژوهش نشان داد که بکارگیری استاندارد حسابداری فعالیت­های کشاورزی باعث بهبود ویژگی­های کیفی مربوط بودن و قابل مقایسه بودن داده های می­شود، اما در مورد ویژگی­های قابل اتکا بودن و قابل فهم بون تأثیر منفی دارد. هم­چنین، نتایج پژوهش بیانگر آن است که بکارگیری استاندارد حسابداری فعالیت­های کشاورزی بر به­موقع بودن داده های ارایه شده تأثیری ندارد. بنابراین، استانداردگذاران حسابداری برای فعالیت­های کشاورزی باید تدوین استانداردهایی که منجر به ارایه داده های اتکا پذیرتر و فهم­پذیرتر می­شود را در دستور کار خود قرار دهند. پیشنهاد می­شود جهت تدوین چنین استانداردی از فعالین این صنعت نیز بهره کافی گرفته شود تا بتوان استانداردهایی را تدوین کرد که با واقعیت­های این صنعت در کشور هم‌خوانی داشته باشد.
 
طبقه بندی JEL:M40,M41,Q10

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation the Effects of Iranian Accounting Standard of Agricultural Activities on the Qualitative Characteristics of Information Presented by Agriculture and Animal Husbandry Companies

نویسندگان [English]

  • G r 1
  • m k 1
  • m s 2
  • a b 3
1 دکتری حسابداری، دانشگاه شیراز.
2 دانشجوی دکتری حسابداری، دانشگاه شیراز.
3 مربی گروه حسابداری، دانشگاه پیام نور.
چکیده [English]

The main purpose of this study is identification of the effect of agricultural accounting standard application on the qualitative characteristics information rendered by the agriculture and animal husbandry companies (including relevance, reliability, timeliness, comparability, and understandability).The research method is a descriptive correlation, survey type. Auditors and shareholders of agriculture and animal husbandry firms in the second half of 1394 and the first half of 1395 consist of the statistical population of the study. The statistical sample calculated by the Cochran’s formula as 171. In order to test the hypothesis, SPSS software version 19 was used and with respect of normality or non-normality of data the one sample t-test and median test used. The results of testing the hypotheses showed that application of agricultural activities standard increase the qualitative characteristics of relevance and comparability but it has a negative impact in response to the reliability and understandability. Also, the research results showed that application of agriculture accounting standards did not any impact on the timeliness of presented information.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Agricultural activities accounting standard
  • relevance
  • Reliability
  • comparability
  • understandability
 
- André, F. (1987). Vers un renouveau de la formation économique des agriculteurs? Économie Rurale 177: pp. 53-56.
- Argiles, J.M., and Slof, J. (2001). New Opportunities for Farm Accounting. Available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=246522.
- Bexel, J.A., & Nichols, F.G. (1913). Principles of Bookkeeping and Farm Accounts. American Book Company. New York-Cincinnati- Chicago.
- Finlay, W.B. 1914. The Income Tax Law and Farm Accounting. Journal of Accountancy 18: pp 47-51.
- Goodyear, L.E. (1911). Farm Accounting for the Practical Farmer. Goodyear Marshall Publishing Company. Cedar Rapids. Iowa.
- Iranian accounting standard setting committee (2008). Theoretical concept of financial reporting. Available online at: http://www.audit.org.ir/ WFrm Codificated StandardView.aspx.
- Koorkinejad, J., & Najafi, B. (2008). Determining the relative portion of economic sectors in growth of Iran’s economic: The application of simulation model. Economic and Agriculture 2: pp. 69-92. [In Persian]
- Kroll, J.C. (1987). Le nouveau plan comptable: Les occasions perdues. Économie Rurale 180: pp. 20-25.
- Kurniawan, R., Mulawarman, A.D., & Kamayanti, A. (2014). Biological assets valuation reconstruction: A critical study of IAS 41 on agricultural accounting in Indonesian farmers. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 164: pp. 68–75.
- Lioyd, P.J. (1998). Globalization and competition policies. Weltwirtschafliches Archiv 134(2). UNCTA, Globalization and economic convergence. Chapter 11 of Trade and Development Report.
- Man, P.H.Y. (2010). The impact of product market competition on earnings quality. Ph.D Dessertation, The Hong Kong Polytechnic University.
- Mulawarman, A.D. (2012). Accounting in the Madness Vortex of Neoliberal IFRS-IPSAS: A Criticism of IAS 41 and IPSAS 27 on Agriculture. International Conference if Critical Accounting 2012. Baruch College. New York.
- Namazi, M., & Rezaie, G. (2014). Examining the impact of accruals quality and information relevance on the agency costs of the companies listed in Tehran Stock Exchange. Empirical studies in financial accounting quarterly 24: pp. 37-69. [In Persian]
- Noori, K., & Yazdani, S. (2000). Economic globalization and its effects on agriculture of Iran (case study of rice and palm). Third Conference of Agricultural Economic pp. 247-264. [In Persian]
- Poppe, K.J. (1991). Information needs and accounting in agriculture. Agricultural Economics Research Institute LEI 444: pp. 1-51.
- Poppe, K.J., & Breembroek, J.A. (1992). The assessment of a farm's financial situation with a report writer. Tijdschrift voor Sociaalwetenschappelijk onderzoek 7(1): pp. 49-70.
- Roberts, J.P. (1913). The Farmer’s Bussiness Handbook: A Manual of Simple Farm Accounts and of Brief Advice on Rural Law. Six Edition. The Macmillan Company, New York.
- Sabaté, P., & Enciso, J.P. (1997). La valoración de inmovilizados en las empresas agrarias. El caso de las plantaciones. Técnica Contable 579: pp. 177-184.
- Triyuwono, I. (1998). Akuntan dan Akuntansi: Kajian Kritis Perspektif Postmodernisme. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya.Malang.
Warren, G.F. 1914. Farm Management. The Macmillan Company. New York.