نقش اعتبارات بانک کشاورزی در رونق فعالیت‌های دامداری بخش قرقری شهرستان هیرمند

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار اقتصاد کشاورزی دانشگاه یاسوج.

2 دانشجوی دکتری توسعه کشاورزی دانشگاه یاسوج.

چکیده

  فعالیت­های دامپروری به عنوان یکی از رشته فعالیت­های اصلی بخش کشاورزی مانند دیگر بخش­های کشاورزی، وابستگی شدیدی به اعتبارات و سرمایه­گذاری دارد. کمبود سرمایه­گذاری در این بخش، یکی از مهم­ترین محدودیت­های دامپروری در کشور به گونه عام و در شهرستان هیرمند به گونه خاص می­باشد. هدف اصلی از انجام این پژوهش بررسی نقش اعتبارات بانک کشاورزی در رونق فعالیت­های دامداری بخش قرقری شهرستان هیرمند است. این پژوهش از نظر نوع پژوهش، کاربردی، برحسب چگونگی کنترل متغیرها از نوع پژوهش‌های توصیفی - پیمایشی و از لحاظ روش گردآوری داده­ها به صورت میدانی (پرسش‌نامه و مصاحبه) می­باشد. جامعه آماری پژوهش شامل تمامی دامداران بخش قرقری (135=N) است که در سال 1392 از بانک کشاورزی شهرستان هیرمند تسهیلات دریافت کرده­ بودند که با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی ساده، تعداد 100 پرسش‌نامه­ بین آن‌ها توزیع شد. روایی پرسش‌نامه با استفاده از دیدگاههای کارشناسان بررسی و پایایی مربوط به ابزار سنجش با استفاده از آلفای کرونباخ در محدوده 79/0 تا 95/0 محاسبه شد. نتایج نشان دادند که که گرفتن وام باعث افزایش درآمد، افزایش تولید، سرمایه­گذاری، اعتمادبه‌نفس، فروش و بازاریابی، بهبود مکانیزاسیون و ارتقای مدیریت منابع­ تولید شده، ولی تأثیری در افزایش اشتغال، دانش و داده‌ها و پذیرش ریسک نداشته است. پیشنهاد می­شود افزون بر بهبود روند اعطای تسهیلات به دامداران به وسیله بانک کشاورزی، سیاست­های دولت نیز به گونه‌ای تنظیم شود تا اعتبارات بانک­ کشاورزی به سمت فعالیت­های اشتغال­زا در بخش کشاورزی و زیربخش دامپروری هدایت شوند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effects of Agricultural Credit on Livestock Development in Hirrmand County

نویسندگان [English]

  • A.A Karami 1
  • N Barani 2
چکیده [English]

    Animal husbandry, as one of the main subsectors of the agricultural sector agricultural sectors, is heavily dependent on credit and investment. The main purpose of this paper is to investigate the role of agricultural bank credit in the boom of livestock activities in the Ghorqori district of the city of Hirmand. The statistical population of the study consisted of all farmers in the Ghorgori section (N = 135) who received loans from Agricultural Bank of Hirmand in 2013. Using a simple random sampling method, 100 questionnaires were distributed among them. Validity of the questionnaire was calculated using experts' opinions and the reliability of the instrument was calculated using Cronbach's alpha in the range of 0.79-0.95. The results showed that obtaining loan had positive effects on income, production, investment, self-confidence, mechanization and resource management but had no effect on employment and risk aversion. It is suggested that in addition to granting loans, government policies should be set up to direct agricultural credit to increase employment in the subsector.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Agricultural Bank
  • Credit
  • Livestock
  • Ghorghori
- امینی، ا.، جمشیدی، م. و میرمحمدصادقی، ج. (1389). عوامل مؤثر بر ریسک و تمایل دامداران استان آذربایجان شرقی به بیمه دام­ها. فصلنامه اقتصاد کشاورزی و توسعه. (39)10: 125-140.
- بختیاری، ص. و پاسبان، ف. (1383). نقش اعتبارات بانکی در توسعه فرصت­های شغلی، مطالعه موردی بانک کشاورزی. فصلنامه اقتصاد و توسعه کشاورزی، 46: 105-73.
- بقائی، م.، چیذری، م.، پزشکی­راد، غ. و حاجی هاشمی، ز. (1386). بررسی دیدگاه روستائیان حوزه آبخیز زرچشمه هونجان در خصوص بانک کشاورزی در توسعه بخش کشاورزی از طریق عرضه اعتبارات خرد. ششمین کنفرانس دوسالانه اقتصاد کشاورزی ایران. دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد.
- بیات، ن.، رستگار، ا.، خراسانی، م. و قنبری نسب، ع. (1390). شناخت و تحلیل عوامل مؤثر بر رکود اقتصاد دامداری در نواحی روستایی شهرستان ملایر. فصلنامه پژوهش­های روستایی. (4)2: 153-181.
- پاپلی یزدی، م. و ابراهیمی، م. (1381). نظریه­های توسعه روستایی. انتشارات سمت. چاپ اول. تهران.
- حافظ­نیا، م. (1388). مقدمه­ای بر روش پژوهش در علوم در علوم انسانی. سازمان چاپ و اطلاعات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
- رجبی جهرودی، م. (1383). بررسی نقش تسهیلات اعطایی بانک­ها در تجهیز سرمایه و سرمایه­گذاری و توسعه ملی. نخستین همایش کشاورزی و توسعه ملی. ناشر: پژوهشکده اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس تهران.
- شمس­الدینی، س. (1385). بررسی آثار سیاست­های اعتباری بر بخش کشاورزی ایران. پایان­نامه کارشناسی ارشد دانشگاه زابل.
- قربانی ا. و نعمتی، ا. (1390). اصول و مبانی تأمین مالی کشاورزی، چاپ اول، انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد.
- کوهپایی، م. (1391). اصول اقتصاد کشاورزی. چاپ چهارم، انتشارات دانشگاه تهران.
- فریمانی، ش.، رجب­بیگی، م.، احمدی قبانکندی، ا. و مجیدآذر م. (1386). گرایش روستائیان به صندوق­های اعتباری روستایی: مطالعه موردی استان تهران. ششمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران، دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد.
- میر، ج.، اکبری، ا. و هاشمی­تبار، م. (1383). بررسی عوامل مؤثر بر دسترسی به اعتبارات کشاورزی و نقش آن در تولید، مطالعه موردی استان سیستان و بلوچستان. فصلنامه اقتصاد کشاورزی و توسعه. 48: 67-25.
- نیکدخت، ر.، کرمی، ع. و احمدوند، م. (1386). واکاوی مقایسه­ای پایداری در نظام­های دامداری سنتی در شهرستان فیروزآباد. فصلنامه علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی. (41)11: 433-441.
- ورمزیاری، ح.، کلانتری، خ. و شعبانعلی فمی، ح. (1389). تحلیل مقایسه­ای رفتار کشاورزان در نحوه هزینه­کرد تسهیلات بانکی کشاورزی شهرستان خوی آذربایجان غربی. نشریه اقتصاد و توسعه کشاورزی (علوم و صنایع کشاورزی). 3: 346- 355.
- هاشمی­تبار، م. (1383). بررسی عوامل مؤثر بر دسترسی به اعتبارات کشاورزی در استان سیستان و بلوچستان. پایان­نامه کارشناسی ارشد دانشکده کشاورزی دانشگاه زابل.
- یعقوبی، و. و ترکمانی، ج. (1383). بررسی تأثیر اعتبارات رسمی بر سود و تولید کشاورزان، مطالعه موردی: شهرستان مرودشت. همایش تأمین مالی کشاورزی، تجربه­ها و درس­ها. دانشگاه تربیت مدرس تهران.
Refrences
- Adebayo, O. & Adeola, R. G. (2008). Sources and Uses of Agricultural Credit by Small Scale Farmers in Surulere Local Government Area of Oyo State.Kamla-Raj 2008 Anthropologist, 10(4): 313-314.
- Briggeman, B.C., Towe, C. & Morehart, M. (2007). Credit Access: Implications for sole-Proprietor Household Production Selected Pape prepared for presentation at the American agricultural economics Association Annual Meeting, Portland.
- Diagne. A. (1998). Impact of access to credit on Income and food security in Malawi. International food policy research institute. No 48.
- Enoma, A. (2010). Agricultural Credit and Economic Growth in Nigeria: An Empirical Analysis. Business and Economics Journal .Pp: 1-7.
- Kondker Shahidue. R. & Rashid, R. Faruqee, G.R. (2003). The impact of farm credit in Pakistan, agriculture economics.
- Norton, R.D. (2004). Agricultural Development Policy .Concepts and Experiences. FAO.