سنجش عوامل مؤثر بر مقدار مشارکت شالی‌کاران برای شرکت در آموزش مدرسه در مزرعه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار اقتصاد کشاورزی، گروه مدیریت کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رشت، رشت، ایران.

چکیده

    یکی از مناسب­ترین روش­هایی که در آن همکاری بین پژوهشگران، مروجان و کشاورزان تسهیل می­شود و باعث تولید و انتقال فناوری می‌شود، رهیافت مدرسه در مزرعه (FFS) می‌باشد. مدرسه در مزرعه یک رهیافت مشارکتی است که در آن از روش های آموزش غیر رسمی بزرگسالان مبنی بر فنون یادگیری به گونه عملی و روش های آموزش مشارکتی، استفاده می‌شود. این پژوهش به سنجش عوامل مؤثر بر مقدار مشارکت شالیکاران برای شرکت در آموزش FFS پرداخته شد که قلمرو مکانی آن شهرستان رشت و در سال 1394 بود. جامعه آماری این پژوهش، تمامی شالیکاران شهرستان رشت به تعداد ۱۳۰ نفر که در طرح FFS در سال 1394شرکت کرده‌ بودند، می‌باشد. با استفاده از رابطه کوکران ۹۷ نفر به عنوان نمونه و به‌ گونه تصادفی انتخاب شدند. نتایج پژوهش نشان دادند که مولفه‌های سطح زیر کشت، پیشینه شالیکاری، پیشینه کشاورزی و سن شالیکار بر مقدار مشارکت شالیکاران اثر مثبت و مولفه‌های تعداد قطعات، میانگین درآمد سالانه بخش کشاورزی، میانگین درآمد سالانه بخش غیر کشاورزی تاثیر منفی دارند.
 
طبقه­بندی JEL : Q01, Q16,Q56

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Measuring Effective Factors on Rice Farmers Participation Level for taking part in Farmer Field School Education

نویسنده [English]

  • g e
دانشیار اقتصاد کشاورزی، گروه مدیریت کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رشت، رشت، ایران.
چکیده [English]

Abstract
One of the most suitable approch in which collaboration between researchers, promoters and farmers is facilitated and causes product and technology transfer is a Farmers Field School approach (FFS). It is a collaborative approach that uses informal adult learning methods based on practical learning techniques and is used collaborative learning methods. The purpose of this study was to determine the factors affecting the participation rate of Rice producers in order to participate in FFS training. Its territory was located in Rasht province in 2015. The statistical population of this research was all produsers of Rasht province (130 people) who have participated in FFS course in 2015. Using Cochran's relation, 97 people were selected as sample and randomly. The results of this study showed that the sub-cultivar, history of breeding, history of farming and the age of Rice produser had a positive effect on the number of farmers, and the number of components, the average annual agricultural income, and the average annual income of the non-agricultural sector were negatively affected.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Farmers Field School (FFS)
  • participation rates
  • Rice Farmers
 
- اتحادی، م. روستا، ک. محمدقلی‌نیا، ج. (1388) . سنجش مقدار مشارکت کشاورزان در رهیافت مدرسه مزرعه کشاورز پیرامون گسترش فن آوری مدیریت تلفیقی آفات ( مطالعه موردی استان سیستان و بلوچستان ) .چهارمین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی ایران .
- اسکو، ت . چیذری ، م . و رسولی ، س . ف . (1386). بررسی تأثیر رهیافت مشارکتی مدرسه مزرعه کشاورز (FFS) بر دانش و نگرش شالیکاران پیرامون مبارزه بیولوژیک علیه کرم ساقه خوار برنج ، مجله علوم کشاورزی ایران. 2 ( 38 ): 119 ـ 109
- بامنی مقدم، م. (1388). آمار و کاربرد آن در مدیریت. انتشارات شرح.
- دین پناه، غ. علوی، و. ( 1387) . طراحی الگوی بهینه رهیافت مدرسه در مزرعه کشاورز بر پذیرش مبارزه بیولوژیک در شهرستان ساری. مجله ترویج و اقتصاد کشاورزی. 1(2): 67 ـ 57 .
- شریفی مقدم، م. (1385) .  گزارش کلی فعالیت­های انجام شده در پروژه مدیریت تلفیقی آفات به شیوه مدرسه در مزرعه. تهران . معاونت ترویج و بهره برداری، دفتر برنامه­ریزی و هماهنگی ترویج.
- مومنی هلالی، ه. احمد پور، ا. (1390). رهیافت مشارکتی مدرسه مزرعه کشاورز به عنوان رهیافتی مؤثر در جهت پذیرش مبارزه بیولوژیک توسط شالیکاران. مطالعه ی موردی شهرستان بابل.
- میرزایی، خ. (1388). پژوهش پژوهشگری و پژوهشنامه نویسی، جلد اول، تهران، انتشارات جامعه شناسان.
Refrences
- Asiabaka, ch. C. Mureithi, J.  Owens, M. E. (2003). Participatory Monitoring and Evaluation Methodology Development of Farmer Field Schools (FFS) for Scaling Up the Adoption of Integrated Nutrient Management Technologies and Information. Proceedings of the 19th Annual Conference Raleigh, North Carolina, USA.
- Atreya, k. (2007). Farmer’s willingness to pay for Community Integraed Pest Management Training in Nepal. Agriculture and Human Values. (24): 399-409.
- Bunyatta, D. Mureithi, J. Onyango, Ch. & Ngesa, F.(2006). The Role of Culture in Farmer Learning and Technology Adoption: A case study of farmer field schools among rice farmers in central Luzon. Philippines Agriculture and Human Values. 3(23): 491- 500.
- Bijlmakers, T. (2005). An Assessment of the Impact of Farmer Field School on Integrated Pest Management Dissemination and Use: Evidence fro Smallholder Cotton Farmers in the Lowveld Area of Zimbabwe. Journal of Sustainable Development in Africa. 6(2):132-145.
- Dinpanah, Gh. Mirdamadi, M. Badragheh, A. Masoud Sinaki, J. & Aboeye, F. (2010). Analysis of Effect of Farmer Field School Approach on Adoption of Biological Control on Rice Producer Producer Charactristics in Iran. American-Eurasian J. Agric. & Environ.Sci. 7(3): 247-254.
- Erbaugh, j.M. Donnermeyer, J. & Amujal, M. (2007). Assessing the Impact of Farmer Field School Participation on IPM Adoption in Uganda. Presented at the 23st Annual Meeting of the Association for International Agricultural Extension and Education (AIAEE). Poloson, Monatana.
- Endalew, B. D. (2009). Impact of Farmer Field Schools Approach on Acquisition of Knowledge and Skills by Farmer about Cotton Pests and Other Crop Management Practices- evidence from India. Development and Agricultural Economics School of Economics and Management University of Hannover. Germany.
- Kevin G. (2008). Socioeconomic Impact Evaluation of the Farmer Field Schools (FFS) Implementation by the STCP Integrated Pest Management (IPM) Program: A case study of cocoa farmers in Cameroon. Draft report. STCP/ IITA, Yaounde, Cameroon.
- Onphanhdala, p. (2009). Farmer education and agricultural efficiency: Evidence from Lao PDR. Graduate School if International Cooperation Studies, Kobe University, 1(20):21-32.
- Umatsu, H. & Mishra, A. K. (2010). Net effect of education on technoligy adoption by US Farmers. Selected Paper Prepared for Presentation. At the Southern Agricultural Economics Association Annual meeting, Orlando.