دوره و شماره: دوره 10، شماره 39، پاییز 1397، صفحه 1-276 
3. پیامدهای حذف یارانه نان بر تغییر نرخ وابستگی به واردات و امنیت غذایی

صفحه 55-82

الهام سفلایی شهربابک؛ سید حبیب الله موسوی؛ سید ابوالقاسم مرتضوی


4. اثرات آزادسازی تجاری زیربخش‌های کشاورزی بر شاخص هزینه زندگی

صفحه 83-116

محمد کیانی ده کیانی؛ سید حبیب الله موسوی؛ صادق خلیلیان


10. تعیین عمر اقتصادی نخلستان‌های رقم سایر در اهواز

صفحه 221-240

سهام احمدی زاده؛ رضا مقدسی؛ احمد مستعان