بررسی موانع و مشکلات و عوامل موثر بر توسعه کشاورزی ارگانیک مطالعه موردی: جالیزکاران شهرستان مرودشت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد گروه مدیریت کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت.

2 دانشیار گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت.

چکیده

کشاورزی ارگانیک یکی از راهبردهای کشاورزی پایدار است که متکی بر روش‌های طبیعی کنترل آفات و بیماری‌ها بوده و استفاده و کاربرد آفت‌کش‌ها و علف‌کش‌های مصنوعی، کودهای شیمیایی، هورمون‌ها و آنتی‌بیوتیک‌ها تا حد امکان منع شده است. هدف این پژوهش بررسی مشکلات و موانع تولید و توسعه کشاورزی ارگانیک در جالیزکاران شهرستان مرودشت می‌باشد. این پژوهش از نوع کاربردی و به روش توصیفی، همبستگی بوده است. ابزار پژوهش پرسش‌نامه بوده است. نتایج نشان دادند که بالا بودن هزینه تولید محصولات ارگانیک، نبود دانش کافی در زمینه تولید محصولات ارگانیک در بین کشاورزان، نبود بازارهای مشخص برای فروش محصولات ارگانیک در منطقه مورد مطالعه، نداشتن اطلاع رسانی و تبلیغ موثر در زمینه تولید و مصرف محصولات ارگانیک و عدم توانایی تولید محصولات ارگانیک به وسیله کشاورزان به علت فقدان دانش و مهارت لازم موانع در  توسعه کشاورزی ارگانیک می‌باشد. هم‌چنین، سن، مقدار تحصیلات، مصرف کم‌تر کود شیمیایی، مقدار مصرف سموم شیمیایی، مقدار مصرف سموم شیمیایی، مقدار مصرف سموم شیمیایی، تاثیر کلاس های آموزشی-ترویجی،‌ نگرش نسبت محصولات سالم و تامین یارانه برای نهاده ها و ابزارها تاثیر معنی دارى بر توسعه کشت ارگانیک دارد.
 
طبقه بندی JEL: Q1, Q160, Q180

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of the problems and factors affecting the development of organic farming Case Study: kitchen garden city Marvdasht.

نویسندگان [English]

  • somayeh keshavarz 1
  • mousavi mousavi 2
1 کارشناس ارشد گروه مدیریت کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت.
2 دانشیار گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت.
چکیده [English]

Organic agriculture is one of the strategies of sustainable agriculture that relies on natural methods to control pests and diseases, and the use of synthetic pesticides and herbicides, chemical fertilizers, hormones and antibiotics as possible is prohibited. The aim of this study was to investigate the problems and obstacles in the development of organic farming are evaluated Jalyzkaran city. Applied research and descriptive, correlational, respectively. The research instrument was a questionnaire. The results showed that age, education level, lower consumption of chemical fertilizers, the pesticides, the use of chemical pesticides, the use of chemical pesticides, the impact of classroom-extension, the attitude towards healthy products and the provision of subsidies for inputs and impact tools Organic cultivation is significant.

کلیدواژه‌ها [English]

  • organic
  • developed
  • evaluated
  • logit mode
 
- آجودانی، ز. و مهدی زاده، ح. 1388، زمینه یابی امکان توسعه و ترویج کشاورزی ارگانیک در استان کرمانشاه از دیدگاه کارشناسان کشاورزی، پژوهش‌های ترویج و آموزش کشاورزی، 2(4): 73-65.
- پاپ زن، ع. و شیری، ن. 1391، بررسی موانع و مشکلات توسعه کشاورزی ارگانیک، فصلنامه اقتصاد فضا و توسعه روستایی،‌1(1):‌ 126-113.
- چقماقی یزدی، م. و مرادی عهدیه، ع. 1386، کشاورزی ارگانیک راه نجات بشر، ماهنامه دام کشت و صنعت، 98: 18.
- خسروی، م.، و غزنوی، ا. 1387، ارزیابی بار میکروبی و ph شیر خام دامداری های سنتی شهرستان کاشمر در فصل های گوناگون. مجله دانش نوین کشاورزی، 14(13): 37-33.
- دین پناه، غ. و اخوان،‌ا. 1393، عوامل مؤثر بر دانش کشاورزی ارگانیک در بین گلخانه داران شهرستان ورامین، مجله پژوهشهای ترویج و آموزش کشاورزی، 7(1): 111-101.
- رزاقی بورخانی، ف. 1389، کشاورزی ارگانیک راهکاری برتر در حفاظت از محیط زیست و دستیابی به توسعه پایدار، همایش ملی انسان، محیط زیست و توسعه پایدار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان، همدان.
- سلطانخانی، ا. 1389، کشاورزی ارگانیک و نقش آن در ایجاد امنیت غذایی. فصلنامه شیرین بیان، 16: 34.
- صیادی، ز.، سیادت، ع. و پورسیاه بیدی، م. 1389، تاثیر سیستم های گوناگون غذایی بر روی ارقام لوبیا، فصلنامه علمی پژوهشی فیزیولوژی گیاهان زراعی، (2) 3: 137-119.
- طاهری، ا. 1389، کشاورزی ارگانیک گامی موثر در تولید محصولات سالم. اولین همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم. مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان، اصفهان.
- عزیزی، ج و یزدانی، س. 1383، تعیین مزیت نسبی محصولات عمده باغبانی ایران .اقتصاد کشاورزی و توسعه، 12(46): 58-43.
- علی‌دوستی شهرکی، ن. 1390، فواید مصرف و مقایسه میزان ترکیبات پلی فنولی و ظرفیت آنتی اکسیدانی محصولات حاصل از کشاورزی شیمیایی و کشاورزی ارگانیک، همایش ملی صنایع غذایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان، قوچان.
- قربانی، م.، نعمتی، ا. و قربانی، ر. 1388، الگوی قیمت گذاری علف کش های هم سو با محیط زیست و کشاورزی پایدار: در استان خراسان رضوی (مطالعه موردی گندم)، نشریه بوم شناسی کشاورزی، 1: 101-91.
- مجردی، غ و شاه ولی، م. 1386، توسعه پایدار و حفظ محیط زیست با کمک مدیریت بر مبنای هدف و نتیجه با تاکید بر کاهش مصرف سموم کشاورزی. ماهنامه جهاد، 279:‌ 179-152.
- ملک سعیدی، ح.؛ رضایی مقدم، ک. و آجیلی، ع. 1389، مطالعه دانش کارشناسان جهاد کشاورزی استان فارس در زمینه کشاورزی ارگانیک، علوم ترویج و آموزش کشاورزی ایران، 26(2): 61-49.
- موحدیان عطار، م. 1390، ضرورت توسعه کشاورزی ارگانیک. فصلنامه سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور.
Refrences
- Biao, K., Xiaorong, W., Zhuhong, Y. & Yaping, D. (2003). Critical impact assessment of organic agriculture. Journal of agricultural and environmental ethics, 16(3), 297-311.
- Mahantesh, N. & Singh, A. (2009). A study on farmer's knowledge perception and intensity of pesticide use in vegetable cultivation in Western Uttar Pradesh. Pusa Agri Science, 32, 63-69.
- Padel, S. & Lampkin, N.H. (1994). Conversion to Organic farming. An overview. In: The economics of organic farming. Lampkin, N.H., and Padel, S. (Eds.). CAB, Wallingford, UK. pp. 295-313.
- Parvenn, Sh. (2011). Rice farmer's knowledge about the effects of pesticide on environmental pollution in Bangladesh. Bangladesh Research publication Journal, 3(4), 1214-1227.
- USDA.( 2009). Organic agriculture research and extension. US Department of agriculture. Retrieved from http: // www.Csrees. Usda. gov/ funding/ rfas/ pdfs/ PAS_OREI_RFA. Pdf.
- Verhoog, H., Matze, M., Van Bueren. E. L. & Baars, T. (2003). The role of the concept of the natural (naturalness) inorganic farming. Journal of agricultural and Environmental Ethics, 16(1), 29-49.