ارزیابی استراتژی‌های مدیریتی سازمان شیلات ایران با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی فازی و تاپسیس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری بخش اقتصاد کشاورزی دانشگاه شیراز.

2 استاد بخش اقتصاد کشاورزی دانشگاه شیراز.

چکیده

در این مطالعه به منظور تعیین استراتژی‌های مدیریتی سازمان شیلات ایران، مصاحبه‌های متعددی با گروهی از کارشناسان صورت گرفت. سپس به منظور تعیین معیارها و زیرمعیارهای ارزیابی استراتژی، 9 زیرمعیار در قالب 3 معیار اقتصادی، زیست‌محیطی و مدیریتی انتخاب شد. برای ارزیابی این استراتژی‌ها، پرسشنامه‌ای به منظور تعیین وزن معیارها و زیرمعیارها و تعیین امتیاز هرکدام از استراتژی‌ها تدوین شد. نتایج نشان داد که تأثیر‌گذارترین معیار در ارزیابی استراتژی‌ها، معیار مدیریتی با وزن نسبی 410/0 می‌باشد. معیارهای اقتصادی و زیست محیطی با 300/0 و 290/0 در رده‌های بعدی قرار دارند. نتایج همچنین نشان دادند که بازاریابی بین‌المللی در جهت دستیابی به بازارهای منطقه‌ای و جهانی و سرمایه‌گذاری برای بهره‌برداری از منابع آبزی دست‌نخورده و کمتر برداشت شده با امتیاز 761/0 و 324/0 به ترتیب بالاترین و پایین ترین رتبه را در میان استراتژی‌ها دارا می‌باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of Management Strategies of Iranian Fisheries Organization Using Fuzzy Analytical Hierarchy Analysis and Topsis Technique

نویسندگان [English]

  • Siamak nikmehr 1
  • g l 1
  • Abdoulkarim Esmaeili 2
1 دانشجوی دکتری بخش اقتصاد کشاورزی دانشگاه شیراز.
2 استاد بخش اقتصاد کشاورزی دانشگاه شیراز.
چکیده [English]

In this study in order to compiling the management strategies of the Iranian Fisheries Organization, a series of interviews were conducted with a team of experts. Then, for determining the criteria and sub-criteria of the strategy evaluation, nine sub-criteria were selected in the form of three economic, environmental and management criteria. To evaluate these strategies, a questionnaire was developed to determine the weight of the criteria and sub-criteria and to determine the rating of each of the strategies. The results showed that the most effective criterion in the evaluation of strategies is the management criteria with a relative weight of 0.410. Economic and environmental criteria with weights of 0.300 and 0.290 are in the next category. The results also showed that the international marketing strategy for reaching the regional and global markets and Investments for using untapped and undeveloped aquatic resources respectively with the score of 0.761 and 0.324 have the highest and lowest rank among the strategies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Management Strategies
  • Iranian Fisheries Organization
  • Multicriteria Decision Making
- ابتکاری، ر. و صالحی، ح. (1392). تحلیل روند تولید آبزیان پرورشی ایران و انطباق آن با اهداف آبزی‌پروری طی سال‌های 1379 تا 1388. مجله تحقیقات منابع تجدیدشونده. شماره4، ص 35 -45.
- جمالی، غ. و  ولی نسب، ت. (1390). شناسایی عوامل مؤثر بر بهره‌وری شرکت‌های صیادی استان بوشهر و رتبه‌بندی آن‌ها با استفاده از تکنیک فرآیند تحلیل سلسله مراتبی گروهی. مجله علمی‌شیلات ایران، شماره 4،ص 33-42.
- زریباف، م. ، علیزاده، ت. و حاجلو، ح. (1388). تدوین برنامه‌ریزی استراتژیک صنعت شیلات(مطالعه موردی سازمان شیلات ایران). نشریه پژوهشگر، شماره 19، ص 18-33.
- میلی نژاد، ا.(1391). شیلات و آبزیان کشور؛ چالش‌ها و پتانسیل‌ها. گزارش راهبردی معاونت پژوهش‌های اقتصادی سازمان شیلات ایران.
Refrences
- Andouhjerdi, S. P., Kord, R. A., & Varandi, A. N. (2014). Strategic Analysis of The Fishing Industry In Iran With A Combined Approach Of Ahp And Swot. Spectrum, 3(3).
- Chang, D.Y. (1996). Applications of the Extent Analysis Method on Fuzzy Ahp. European Journal of Operational Research, 95(3), 649-655.
- Gao, L., & Hailu, A. (2012). Ranking Management Strategies with Complex Outcomes: An Ahp-Fuzzy Evaluation of Recreational Fishing Using an Integrated Agent-Based Model of a Coral Reef Ecosystem. Environmental Modelling & Software31, 3-18.
- Gogus, O. And Boucher, T.O. (1998). Strong Transitivity, Rationality and Weak Monotonicity in Fuzzy Pairwise Comparisons. Fuzzy Sets and Systems, 94(1), 133-144.
- Hwang, C. L., & Yoon, K. (1981). Multiple Criteria Decision Making. Lecture Notes in Economics and Mathematical Systems.
- Mardle, S., Pascoe, S., & Herrero, I. (2004). Management Objective Importance in Fisheries: An Evaluation Using the Analytic Hierarchy Process (AHP). Environmental Management, 33(1), 1-11.
- Pascoe, S., Dichmont, C. M., Brooks, K., Pears, R., & Jebreen, E. (2013). Management Objectives of Queensland Fisheries: Putting the Horse before the Cart. Marine Policy, 37, 115-122.
- Satty, T. L. (1980). The Analytic Hierarchy Process. Mcgraw-Hill.
- Sevkli, M., Oztekin, A., Uysal, O., Torlak, G., Turkyilmaz, A. And Delen, D. (2012). Development of a Fuzzy Anp Based Swot Analysis for the Airline Industry in Turkey. Expert Systems with Applications, 39(1), 14-24.
- Taib, C. M. I. C., Yusoff, B., Abdullah, M. L., & Wahab, A. F. (2015). Conflicting Bifuzzy Multi-Attribute Group Decision Making Model with Application To Flood Control Project. Group Decision and Negotiation, 1-24.
- Leung, P., Muraoka, J., Nakamoto, S. T., & Pooley, S. (1998). Evaluating fisheries management options in Hawaii using analytic hierarchy process (AHP). Fisheries Research36(2), 171-183.
- DiNardo, G., Levy, D., & Golden, B. (1989). Using decision analysis to manage Maryland's river herring fishery: An application of AHP. Journal of Environmental Management, 29(2), 192-213.
- Merritt, M. F., & Criddle, K. R. (1993). Evaluation of the Analytic Hierarchy Process for aiding management decisions in recreational fisheries: a case study of the Chinook salmon fishery in the Kenai River, Alaska. In Proceedings of the International Symposium on Management Strategies for Exploited Fish Populations, Alaska Sea Grant Program, AK-93-02 (pp. 683-703).
- Soma, K. (2003). How to involve stakeholders in fisheries management—a country case study in Trinidad and Tobago. Marine Policy, 27(1), 47-58.