دوره و شماره: دوره 11، شماره 42، تابستان 1398، صفحه 1-276 
2. تحلیل انتقال قیمت در بازار زعفران خراسان

صفحه 15-38

جواد غیاثی؛ محمدطاهر احمدی شادمهری


9. برآوردقیمت زمین های کشاورزی دیم بخش نوبران شهرستان ساوه به روش هدانیک

صفحه 203-216

سیده اعظم درجاتی؛ عباسعلی ابونوری؛ مرجان دامن کشیده


10. بررسی عدم‌تقارن قیمت در بازار واردات شکر ایران

صفحه 217-236

فرشید اشراقی؛ شایسته اکبری؛ رامتین جولائی


11. مدل‌سازی عوامل مؤثر بر نوسانات قیمت در زنجیره تامین گوشت مرغ: رویکرد پویایی‌شناسی سیستم‌ها

صفحه 237-262

جعفر حیدری؛ رحمان زارعیان مزرعه خسرو؛ الهام حیدری؛ بیتا هزارخانی؛ رویا کریمی