برآوردقیمت زمین های کشاورزی دیم بخش نوبران شهرستان ساوه به روش هدانیک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد علوم اقتصادی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران ایران.

2 دانشیار اقتصاد دانشکده اقتصاد و حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران ایران.

3 ااستادیار اقتصاد دانشکده اقتصاد و حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران ایران.

چکیده

هدف این مطالعه ،تعیین عوامل موثربرقیمت زمین های کشاورزی دیم در شهرستان ساوه بخش نوبران ،به روش هدانیک می باشد. به منظور برآورد معادله مورد نظر ،اطلاعات و داده ها از سازمان جهادکشاورزی شهرستان ساوه و آزمایشگاه آب وخاک پارس داروین شهرستان ساوه ،سازمان جهادکشاورزی شهر نوبران، درسال زراعی 94-1393 ،استخراج گردیده است.تعداد کل زمین های کشاورزی دیم در بخش نوبران شهرستان ساوه 614 قطعه به مساحت تقریبی 20هزارهکتار می باشد که در تخمین مدل براساس فرمول کوکران، 302 نمونه انتخاب شده است . در این بررسی اثر متغیرهای مساحت زمین ،فاصله تا مرکز روستا ،فاصله تا مرکز شهر،فاصله تا نزدیک ترین جاده آسفالت ، شیب زمین ،بافت خاک و درصد کربن خاک ،بر قیمت وارزش زمین در نظر گرفته شده است. نتایج حاصل از تخمین مدل نشان می دهد که ،متغیرهای بافت لومی- شنی وافزایش درصدکربن خاک ،تاثیر مثبت برقیمت زمین های کشاورزی داشته ودرمقابل شیب زمین کشاورزی وفاصله قطعه زمین تا روستا،تاثیر منفی برقیمت زمین های کشاورزی مورد بررسی دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The estimated price of agricultural land to rain fed of Nobaran District Saveh city by Hedonic methods.

نویسندگان [English]

  • seyyedeh azam darajati 1
  • Abbas ali Abounoori 2
  • marjan damankeshideh 3
1 دانش آموخته کارشناسی ارشد علوم اقتصادی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران ایران.
2 دانشیار اقتصاد دانشکده اقتصاد و حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران ایران.
3 استادیار اقتصاد دانشکده اقتصاد و حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران ایران.
چکیده [English]

The aim of this study was to determine the effect of prices of agricultural land in the city of Saveh Nobaran District Diem, the method is Hedonic.in order To estimate the equation, the data from the city of Saveh Agriculture and Water and Soil Lab barking Darwin city of Saveh, Agricultural Jihad Organization of the city Nobararan in crops 2014-15 extracted Diem. The number of agricultural land in the city of Saveh 614 pieces an area of approximately 20000 hectares is Nobaran. In the estimation model based on Cochran formula, 302 have been used.
The effect of variables Land area, distance to the center of the village, away from the city center, distance from the nearest paved road, slope, soil texture and soil carbon content, the value of the land intended. According to results of the model, variables silty-sandy texture and increase soil carbon content, the positive impact of prices of agricultural land. Land Agricultural land slope and distance to the village, the negative impact of prices of agricultural land.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Dry land
  • Hedonic methods
  • the city of Saveh
  • qualitative characteristics of the land
- ابونوری، ع. محمدی، ه. و نوروزی نژاد، م. (1390) .برآورد ارزش اقتصادی آب دربخش کشاورزی به روش هدنیک .مجله اقتصاد کشاورزی ، ﺟﻠﺪ 5 ، ﺷﻤﺎر ه ی 2 ،  ﺻﻔﺤﻪ ﻫﺎی 57-21
- اﺳﻔﻨﺪﻳﺎری، م. ﻋﺎﺑﺪﻳﻦ درﻛﻮش، س. (1383). ﺑﺮآورد ﺗﺎﺑﻊ ﻗﻴﻤﺖ ﻫﺪاﻧﻴﻚ ،ﻣﺴﻜﻦ در ﺷﻬﺮ اﺻﻔﻬﺎن در ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺳﺎل های 77-1371 ، پایان ﻧﺎﻣﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ ، داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﻲ، داﻧﺸﻜﺪه ﻋﻠﻮم اﻗﺘﺼﺎدی و ﺳﻴﺎسی
- امیرنژاد، ح. (1391). اقتصادمنابع طبیعی ، چاپ دوم ، ساری ، انتشارات آوای مسیح.
- امیرنژاد، ح. مجتهدی، ف. (1393) . تعیین قیمت اراضی کشاورزی وبررسی عوامل موثر برآن درشهرستان قائم شهر  با بکارگیری الگًوی هدانیک. تحقیقات اقتصادکشاورزی، جلد6 ، فصل 4 صفحه های 106-93.
- صبوحی، م. توانا، ح. ( 1387) .تعیین ارزش زمین‌های کشاورزی با استفاده از روش هدانیک، مطالعه موردی شهرستان لارستان. اقتصادکشاورزی وتوسعه، سال شانزدهم، صفحات 61-41.
- عابدین درکوش، س. معصومیان، ر. (1364) . الگوی تابع قیمت هدونیک در رابطه تابع تقاضای مسکن شهری تهران. نشریه وزارت امور اقتصادی و دارایی.
-ﻗﺮﺑﺎﻧﻲ، م. (1376). ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﻗﻴﻤﺖ ﺑﺮﻧﺞ ﻣﺎزﻧﺪران ﻛﺎرﺑﺮد ﻣﺪل،ﻫﺪﻧﻴﻚ ، ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻘﺎﻻت ﻫﻤﺎﻳﺶ ﺷﻨﺎﺧﺖ اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎی ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ اﻗﺘﺼﺎدی.
- قربانی، م. (1387). ﻣﻘﺪﻣﻪ ای ﺑﺮ ارزش ﮔﺬاری ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﺷﻬﺮآﻣﻞ . ﻣﺸﻬﺪ ، اﻧﺘﺸﺎرات داﻧﺸﮕﺎه ﻓﺮدوسی.
-ﻛﻮﭘﺎﻫﻲ، م. (1379). اﺻﻮل اﻗﺘﺼﺎد ﻛﺸﺎورزی مو ﺳﺴﻪ اﻧﺘﺸﺎرات و ﭼﺎپ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان، ﺗﻬﺮان.
- ﻣﺤﻤﻮدی، ع. (1383). اﻗﺘﺼﺎد منابعﻃﺒﻴﻌﻲ، ﺷﺮﻛﺖ ﭼﺎپ و ﻧﺸﺮ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﭘﮋوﻫﺸ‌ﻬﺎی ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ، ﺗﻬﺮان.
Refrences
- Benin, S., F. Place, E. Nkonya & Pender, J. (2006). Land markets and agricultural land use efficiency and sustainability evidence from east Africa, International Food Policy Research Institute, Washington DC, USA.
- Butsic, V. & Netusil, R. (2007). Valuing water rights in Douglas County Oregon using The Hedonic Price Method. Journal of the American Water Resources, 43: 622-629. 
- Chin, T.L. &. Chau, K.W. (2003). A Critical Review of literature on The Hedonic Price Model and Its Application to the housing Market in Penang. International Journal of Housing and its Applications, 27:145-165.
- Koundouri, Ph. & Pashardes, P. (2001). Hedonic Price Analysis and Selectivity Bias: Water Salinity and Demand for Land. Elsevier, 1-15.
- Rosen, Sh. (1974). Hedonic Prices and Implicit Market Product Differentiation in Pure Competition. The Journal of Political Economy, 82:34-55
-Salman Khan, Ghaffar Ali, Syed Attaullah Shah, Abbas Ullah Jan, Dawood Jan & M. Faya) 2016 ) , A HEDONIC ANALYSIS OF AGRICULTURAL LAND PRICES IN PAKISTAN’S
PESHAWAR distric . Asian Journal of Agriculture and Rural Development ,6(4) 2016 ,59-67.
-Sills, E. O. & Caviglia-Harris, J. I. (2008). Evolution of the Amazonian frontier: Land values in Rondonia, Brazil, http://www.sciencedirect. Com /science, Available Online 4 March
-Huang, H. Miller, G.Y. Sherrick, B.J. & Gomez, M.I. (2006). Factors influencing illinois farmland values. American journal of agricultural economics. 88: 458- 470
-Lancaster, K. (1966). A new approach to consumer theory Journal of political Economy. 74:  132-157
-Lancaster, K. J. & Gorman. (1996), a new approach to the consumer theory.  Journal of political Economics,17: 139-146 24.
-Lynch, L. Lovell, S.J. (2002). Local land markets and agricultural preservation programs, university of Mari land, Agricultural economics & resource management.