بررسی اقتصادی امکان بهبود کیفیت هوا در کلان شهر اراک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 اقتصاد کشاورزی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه اردکان، اردکان، یزد، ایران

2 اقتصاد کشاورزی،دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی و کویر شناسی، دانشگاه اردکان ،اردکان،ایران

3 اقتصاد کشاورزی/ دانشکده کشاورزی، منابع طبیعی و کویر شناسی/ اردکان/ اردکان/ ایران

چکیده

آلودگی هوا یکی از ابعاد آلودگی‌های زیست‌محیطی را تشکیل می‌دهد. اراک بعنوان قطب صنعتی در کشور مطرح است که با جا دادن صنایع بزرگ و کارگاه‌های وابسته کوچک نقش بسزائی در صنعت کشور دارد. این صنایع، در کنار دیگر عوامل آلوده‌کننده هوا قرار گرفته و باعث آلودگی هوا شده است. هدف پژوهش حاضر برآورد ارزش اقتصادی بهبود هوای کلانشهر اراک است. برای برآورد ارزش اقتصادی هوای پاک و نیز ارزش نصب دستگاه تصفیه هوای شهری از روش ارزش گذاری مشروط و مدل لوجیت استفاده شد. اطلاعات مورد نیاز با استفاده از تکمیل 547 پرسشنامه در کلان شهر اراک در فصل بهار و تابستان 1396 به روش نمونه گیری تصادفی ساده جمع آوری شد. تمایل به پرداخت هر شهروند اراکی برای بهبود کیفیت هوا 190969 ریال و برای نصب دستگاه تصفیه هوا 126950 ریال در ماه برآورد شد. بنابراین، با نصب دستگاه تصفیه هوا 1002888 میلیون ریال ارزش خالص اقتصادی در سال بدست خواهد آمد. لذا در تصمیمات لازم از طرف سیاستگذاران برای بهبود کیفیت هوا، توجه به این ارزش اقتصادی، ضروری بنظر می رسد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Economic Study of Possiblity of Improvement of Air Quality in Arak Metropolis

نویسندگان [English]

  • akram neshat 1
  • syed mohsen sajadyan 2
  • ahmad fatahi ardakani 3
1 Assistant Professor of Agricultural Economics, Ardakan University.
2 M.Sc. Student of Agricultural Economics, Ardakan University
3 Associate Professor of Agricultural Economics, Ardakan University.
چکیده [English]

Air pollution is one of the dimensions of environmental pollution. Arak is the industrial hub in the country. The purpose of this study is to estimate the value of improvement of air quality in Arak metropolitan area. In the present study, conditional valuation method has been used for the value of clean air and the cost of installing a municipal air purifier. Distribution of 547 questionnaires by simple random sampling has been completed in spring and summer of 1396 in Arak city and the Logit model has been used. The willingness to pay each person to improve the air quality was 190969 Rials per month and was estimated to be 126950 Rials per month for installing an air purifier. The total value of Arak for improving the air in this region is 150,829 million Rials per year, and the total value of Arak for the installation of urban air purification plant is 1002888 million Rials per year. according to this, investments from policy makers in order to improve the air quality looks necessary.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Willingness to pay
  • conditional valuation
  • air pollution
  • Arak metropolis
- Amirnejad, H., Khalilian, S., Assareh, M. H., & Ahmadian, M. (2006). Estimating the existence value of north forests of Iran by using a contingent valuation method. Ecological Economics, 58: 665-675. (In Persian)
- Asafu-Adjaye, J. (2010). Environmental Economics for Non-Economists, translated by Dehghanian, S. Farajzadeh, Z. Mashhad university. (In Persian)
- Barry, C., & Martha, K. (1997). Environmental Economics: An Introduction. New York, NY: McGray-Hill International Editions Prentice Hall.
- Bateman, I.J., Langford, I.H., Turner, R.K., Willis, K.G., & Garrod, G.D. (1995). Elicitation and Truncation effects in Contingent Valuation Studies. Ecological Economics, 12(2):161-179
- Behjati, d., Mortazavi, A., & Abdullahi, B. (2011). Estimation of Clean Air Value and Determining the Factors Affecting the Desire to Pay to Residents of Tehran City. Quarterly Journal of Economic Research., 10(4): 40-19. (In Persian)
- Bostan, Y., Fatahi Ardakani, A., Fehresti Sani, M., & Sadeghinia, M. (2018). A Pricing Model for Value of Gas Regulation Function of Natural Resources Ecosystems (Case Study: Sheikh Musa Rangeland, Mazandaran Province, Iran). Journal of Rangeland Science (JRS), 8(2), 186-200.
- Boyle, K. J., Poe, G. L., & Bergstrom, J. C. (1994). What do we know about ground water? Preliminary implications from a MetaAnalysis of contingent-valuation studies, Amer. J. Agric. Econ., 76(5), 91-111.
- Dehshvar, R. (2015). The symphony of smokes continues in Arak. Glass tower, eighth. 18:28-30. (In Persian)
- Diener Alan, A., Muller, R., & Andrew, Robb A. (1998). Willingness-to-Pay for Improved Air Quality in Hamilton-Wentworth: A Choice Experiment. Department of Economics, McMaster University Hamilton, Ontario, Canada, Working Paper No 97-08. Economics. 41: 421-429.
- Farahmand, A., and Golkar, F. (2011). Environmental Pollution. Tehran, lasting. (In Persian)
- Fattahi Ardakani, A., & Torabi, F. (2014). Estimation of the willingness to pay for prevention of external intangibles of dust in the Yazd-Ardakan plain. Third National Conference on Wind Erosion and Dust Storms. (In Persian)
- Fattahi Ardakani, A. (2014). Basics of economic valuation of natural resources. Ardakan University Press. (In Persian)
- Fatahi Ardakani, A. (2016). Estimating willingness to pay in order to prevent external intangible effects of dust in Yazd-Ardakan plain. International Journal of Environmental Science and Technology. 13(6):1489-1496.
- Fatahi Ardakani, A., Alavi, C., & Arab, M. (2017). The comparison of discrete payment vehicle methods (dichotomous choice) in improving the quality of the environment. International Journal of Environmental Science and Technology, 14(7):1409-1418
- Firouzzare, A., & Ghorbani, M. (2009). Investigation of Citizens WTP for Mashhad Air Pollution Reduction Applying two stage Heckman model, Urban Management, No.28:7-28 (In Persian)
- Hanemann, W. M. (1985). Some Issues in Continuous and Discrete Response Contingent Valuation Studies. Northeastern Journal of Agricultural Economics, 14(1):5-13.
- Hanemann, W. M. (1994). Valuing the Environment through Contingent Valuation. Journal of Economic Perspectives, 8(4):19-43.
- Karamooz, A., Fattahi Ardakani, A., fehresti, M., & Neshat, A. (2018). Estimating economic and environmental consequences of extraction from underground waters (Case: Ardakan County), Iranian Journal of Agricultural Economics and Development Research, 49(2):203-213 (In Persian)
- Khoshakhlagh, R., & Hasanshahi, M. (2002). Estimation of air pollution damage in Shiraz. J. Iran Economical Researches., No.61:35-75 (In Persian)
- Lee, C., & Han, S. (2002). Estimating the use and preservation values of national parks tourism resources using a contingent. Tourism Management Valuation Method, 23:531-540.
- Lehtonen, E., Kuluvainen, J., Pouta, E., Rekola, M., & Li, C. (2003). Non-market benefits of forest conservation in southern Finland. Environmental Science and Policy, No.6: 195-204.
- McLeod, D.M., &. Bergland, O. (1999). Willingness-to-Pay Estimates Using the Double- Bounded Dichotomous-Choice Contingent Valuation Format: A Test for Validity and Precision in a Bayesian Framework. Land Economics, No.75: 115-125.
- Mitchell, R.C., & Carson, R.T. (1989). Using surveys to value public goods: The contingent valuation method. Washington, DC: Resource for the Future. Washington DC., 462 pp.
- Montazer-Hojat, A, H., Mansouri, B., Parjak, Z., & Hana, S. (2018). Economic Valuation of Air and Noise Pollutions Abatement Performance, Journal of Environmental Studies, 44(1):113-129 (In Persian)