بررسی تغییرات بهره‌وری نهاده‌های تولید در زراعت سیب‌زمینی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان شرقی

چکیده

در این پژوهش با استفاده از رهیافت تحلیل کارایی چندوجهی (MEA) به بررسی تغییرات بهره‌وری نهاده‌های تولیدی در زراعت سیب‌زمینی استان آذربایجان شرقی پرداخته شده است. اطلاعات مورد استفاده از آمار منتشر شده وزارت جهاد کشاورزی به‌دست‌آمده و شامل ۱۶ استان تولیدکننده عمده می‌باشد. نتایج پژوهش نشان داد که کارایی نهاده‌های تولیدی در سال زراعی 91-1390 نسبت به سال زراعی 90-1389 در همه نهاده‌ها کاهش داشته و بیش‌ترین کاهش در بهره‌وری مربوط به نهاده علف‌کش با 12/83 درصد می‌باشد. در خصوص تغییر کارایی و تغییر فنی بهترین وضعیت به ترتیب متعلق به نهاده‌های کود پتاسه و بذر بود. در مورد نهاده بذر نیز بهبود اندکی به میزان 12/0 درصد در کارایی فنی مشاهده گردید. نتایج تحلیل پوشی داده‌ها (DEA)، یافته‌های الگوی MEA را تائید کرده و کاهش در بهره‌وری کل عوامل تولید به میران 3/86 درصد را نشان داد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of Inputs Productivity Changes in Potato Cultivation

نویسنده [English]

  • A. Shahnavazi
Economic, Social and Extension Research Department, East Azarbaijan Agricultural and Natural Recourses Research and Education Center, AREEO, Tabriz, Iran.
چکیده [English]

In the present study, using a non-radial Multi-directional Efficiency Analysis (MEA) approach, the productivity changes in potato production were investigated in East Azerbaijan province. The information was collected from published data by the Ministry of Agricultural Jihad included the 16 major potato producing provinces. The results showed the inputs productivity in East Azerbaijan province decreased significantly in all inputs in the 2011-2012 crop year compared to the 2010-2011 crop year. Regarding to efficiency change and technical change, the best situation was for potash fertilizer and seed, respectively. DEA results also confirmed the MEA outputs, so that DEA also showed a negative change in total factor productivity by 86.3% in potato cultivation in the East Azerbaijan province. According to the research findings, with the continuation of the observed trend over the coming years, potato cultivation in the East Azerbaijan province is at risk and it is necessary, simultaneously with management efforts, the changes in the productivity of productive inputs are being measured.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Non-radial
  • Technical Change
  • MEA
  • DEA
Agricultural Jihad Ministry. (2017 a). Available on http://dbagri.maj.ir/cost/ostan/reo6_1.asp?p=170&Y=91. (In Persian)
- Agricultural Jihad Ministry. (2017 b). The amount of crop production in the 2015-2016 crop year. Center for Information and Communication Technology. (In Persian)
- Asmild, M., Balezentis, T., & Hougaard, J. L. (2016). Multi-directional productivity change: MEA-Malmquist. Journal of Productivity Analysis, 46: 109-119.
- Asmild, M., Hougaard, J. L., Kronborg, D., & Kvist, H. K. (2003). Measuring inefficiency via potential improvements. Journal of Productivity Analysis, 19: 59-76.
- Behrouz, A. & Emami Meiboudi, A. (2014). Measuring technical, allocative and economic efficiency and productivity of farming sub-sector of Iran with emphasis on irrigated watermelon. Journal of Agricultural Economics Research, 23: 43-66. (In Persian)
- Bogetoft, P. & Hougaard, J. L. (1999). Efficiency evaluation based on potential (non-proportional) improvements. Journal of Productivity Analysis, 12: 233-247.
- Haghighat Nezhad, M. R., Yazdani, A. R., & Rafiee, H. (2014). Comparison of the efficiency and productivity index of dairy farms; case study, Isfahan region. Journal of Ruminant Research, 4: 177-194. (In Persian)
- Kavoosi, M. & Khaligh Khiavi, P. (2016). Analysis of Total Factor Productivity in Iranian crop production sub sector. Journal of Agricultural Economics Research, 30: 157-172. (In Persian)
- Khaligh Khiavi, P., Moghaddasi, R., & Eskandarpour, B. (2012). Analysis of total factor productivity growth of sugar beet in Iran using Malmquist approach. Journal of Sugar Beet, 28: 95-105. (In Persian)
- Khazaei, J., Amraei, B., & Esfahani, S. M. J. (2016). Study of total productivity changes in tomato production in Iran using Malmquist index. Journal of Agricultural Economics Research, 28: 83-98. (In Persian)
- Shirani Bidabadi, F., Ahmadi Koeiji, S., & Amin Ravan, M. (2015). Application of the Malmquist index to investigate the total factor productivity of wheat in the northern area of Iran. Journal of Agricultural Economics Research, 25: 137-155. (In Persian)