آزمون فرضیه زیست‌محیطی کوزنتس با تأکید بر نقش توسعه مالی و توسعه نهادی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دکتری اقتصاد دانشگاه شیراز

چکیده

آلودگی محیط زیست با معرفی منحنی زیست محیطی کوزنتس مورد توجه محققان اقتصادی قرار گرفت و اخیرا بررسی اثر توسعه مالی و توسعه نهادی به عنوان متغیرهای اثرگذار بر آلودگی محیط زیست به این ادبیات اضافه شده است. در این مقاله به آزمون فرضیه زیست محیطی کوزنتس با تاکید بر نقش توسعه مالی و توسعه نهادی در چهار گروه کشورهای با درآمد بالا، کشورهای با درآمد متوسط رو به بالا، کشورهای با درآمد متوسط رو به پایین و کشورهای با درآمد پایین طی دوره زمانی 2002 تا 2015 پرداخته شده است. در این مطالعه به منظور بررسی همبستگی مقطعی در بین کشورهای هر گروه از آزمون پسران و فریز استفاده شد. نتایج حاصل از برآورد به روش رگرسیونهای به ظاهر نامرتبط (SUR) در این تحقیق نشان داد که سیاست‌گذاران اقتصادی در ایران علاوه بر اینکه باید به دنبال بهبود نظام مالی و افزایش کارآمدی آن باشند، عوارض جانبی زیست محیطی را نیز مورد توجه قرار دهند. همچنین بهبود شاخص‌های توسعه نهادی در جهت بهبود کیفیت محیط زیست نیز باید مورد توجه سیاست‌گذاران قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Examination of Environmental Kuznets Curve with Emphasis on the Role of Financial and Institutional Development

نویسنده [English]

  • Sayed Mohamad Mirhashemi Dehnavi
Ph.D. in Economics, Economics Department, Shiraz University
چکیده [English]

Environment and economics were introduced by the Environmental Kuznets' Curve (EKC). In recent years, the effect of financial and institutional development has been added to the literature as an influential variable on environmental pollution. The current study explored the effect of economic development, financial development and institutional quality on environmental destruction in high-income, upper-middle income, lower-middle income and low-income countries during the time period of 2002-2015. The results of SUR estimation showed that policymakers in Iran, must improve the financial system in addition to consider environmental impacts. On the other hand, the improvement of institutional development indicators should be taken into consideration by policymaker.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Environmental Kuznets Curve
  • Environmental Destruction
  • financial development
  • Institutional Development
  • Seemingly Unrelated Regression
Anderson, K. (1992). Agricultural trade liberalisation and the environment: a global perspective.
- Antle, J., M. & Heidebrink, G. (1995). Environment and development: theory and international evidence. Economic Development and Cultural Change, 43(3), 603-625.
- Brenton, T. (2019). The greening of Machiavelli: the evolution of international environmental politics (Vol. 4). Routledge.
- Claessens, S., & Feijen, E. (2007). Financial Sector Development and the Millennium Development Goals. World Bank Working Paper, 89.
- Congleton, R. D. (1992). Political institutions and pollution control. The review of economics and statistics, 41, 412-421.
- Copeland, B., & Taylor, M.S. (2004). Trade, Growth and the Environment. Journal of Economic Literature, 42, 7–71.
- Dasgupta, S., Laplante, B., Wang, H., and Wheeler, D. (2002). Confronting the Environmental Kuznets Curve, The Journal of Economic Perspective, 16, 147–168.
- Destek, M., & Sarkodie, S. A. (2019). Investigation of environmental Kuznets curve for ecological footprint: the role of energy and financial development. Science of the Total Environment, 650, 2483-2489.
- Dinda, S. (2004). Environmental Kuznets Curve Hypothesis: a survey. Ecological Economics, 49, 431–455.
- Grossman, G., & Krueger, A. (1991). Environmental impacts of a North American free trade agreement (No. w3914). National Bureau of Economic Research.
- Grossman, G. & Krueger, A. (1995). Economic growth and the environment. The quarterly journal of economics, 110(2), 353-377.
- Hashem Pesaran, M. (2004), General Diagnostic Test for Cross Section Dependency in Panel, CESIFO WORKING PAPER NO. 1229.
- Im, K., Hashem Pesaran, M., & Shin, Y. (2003), Testing for unit roots in heterogeneous panels, Journal of Econometrics, 115, 53-74.
- Jensen, V. (1996). The Pollution Haven Hypothesis and the Industrial Flight Hypothesis: Some Perspectives on Theory and Empirics. Working Paper, vol. 1996.5. Centre for Development and the Environment, University of Oslo.
- Kumbaroglu, G., Karali, N., & Arıkan, Y. (2008). CO2, GDP and RET: an aggregate economic equilibrium analysis for Turkey. Energy Policy, 36, 2694–2708.
- Nasrolahi, Z., & Ghafari Golak, M. (2009). Economic Development and Environmental Pollution in Kyoto and Southwest Asian Countries (with emphasis on Environmental Kuznets Curve), Macroeconomic Studies, 39 (5), 105-126. (In Persian).
- Panayotou, T. (2016). Economic growth and the environment. The environment in anthropology, 140-148.
- Pazhouyan, J., & Tabrizian, B. (2008). Investigating the Relationship between Economic Growth and Environmental Pollution Using a Dynamic Simulation Model, Economic Research, 10 (38), 175-203. (In Persian).
- Sadeghi, K., Heidari, Z., & Mamipour, S. (2012). Investigating the relationship between economic and institional development on environmental quality in Mena countries (Panel data analysis), 1st International Conference on Econometrics: Methods and Applications, Islamic Azad University, Sanandaj.
- Salimifar, M., & Dehnavi, J. (2009). The Comparison of the Environmental Kuznets Curve in Developing and OECD Countries: A Panel Data Analysis, Knowledge and Development, 16 (29), 181-200. (In Persian).
- Stern, D. (2004). The rise and fall of the environmental Kuznets curve. World Development, 32, 1419–1439.
- Stokey, N. (1998(. Are there limits to growth? International Economic Review, 39, 1–31.
- Tamazian, A., & Rao, B. (2010). Do Economic, Financial and Institutional Developments Matter for Environmental Degradation? Evidence from Transitional Economies, Energy Economics, 32, 137–145.
- Tamazian, A., Piñeiro, J., & Vadlamannati, K.C. (2009). Does Higher Economic and Financial Development Lead to Environmental Degradation: Evidence from BRIC Countries. Energy Policy, 37, 246–253.
- Torras, M., & Boyce, J.K. (1998). Income, Inequality, and Pollution: a Reassessment of the Environmental Kuznets Curve. Ecological Economics, 25, 147–160.
- World Bank, (2000). Is Globalization Causing a “Race to the Bottom” in Environmental Standard? PREM economic policy group and development Economics Group, April 2000.