بررسی اثرات رشد اقتصادی بخش کشاورزی بر بیابان زایی در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی ساری

2 گروه اقتصاد کشاورزی، دانشکده مهندسی زراعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

3 گروه اقتصاد کشاورزی، دانشکده مهندسی زراعی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی ساری

چکیده

چکیده:
بیابان‌زایی به روند تخریب اکوسیستم‌های شکننده و ناپایداری گفته می‌شود که در اثر تغییرکاربری یا فشار بر روی اراضی توسط دخالت‌های انسانی گسترش می‌یابد و در نهایت منجر به کاهش تولید بیولوژیک می‌گردد. در بعضی از نقاط زمین با گسترش بیابان‌ها، تولید مواد غذایی کاهش و منابع آب خشک می‌شوند، در نتیجه جمعیت‌ها به سمت مناطق دیگر حرکت می‌کنند. این مهاجرت‌ها با توجه به ظرفیت محدود شهرها برای ارائه امکانات و خدمات مشکلات جدی اجتماعی اقتصادی در پی خواهد داشت. در این پژوهش رابطه بلندمدت و کوتاه‌مدت بین متغیرهای بیابان-زایی، تولید ناخالص داخلی بخش کشاورزی، مساحت جنگل، متوسط بارش سالانه، سرمایه‌گذاری انجام شده برای مقابله با بیابان‌زایی در قالب فرضیه محیط‌زیستی کوزنتس و با استفاده از الگوی خودرگرسیونی با وقفه‌های توزیعی داده‌های پانل (ARDL PANEL) در سال‌های 1394- 1365 برای استان‌های هم‌جوار با بیابان‌های ایران از جمله (تهران، خراسان، کرمان، یزد، اصفهان، سیستان و بلوچستان و سمنان) مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان داد که شکل U معکوس فرضیه محیط‌زیستی کوزنتس در استان‌های مورد مطالعه در بلند‌مدت تأیید می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investingating the effects of economic growth of agricultural sector on desertification in iran

نویسندگان [English]

  • Farzaneh Gorgani 1
  • HAMID AMIRNEJAD 2
  • mahsa taslimi 3
1 M.Sc, in Agricultural Economics, Sari Agricultural Sciences and Natural Resources University, Sari, Iran.
2 Corresponding author and Associated Prof., Sari Agricultural Sciences and Natural Resources University, Sari, Iran.
3 Department of Agricultural Economics, Faculty of Agricultural Engineering, Sari Agricultural and Natural Resources University
چکیده [English]

Abstract:
Desertification refers to the process of degradation of fragile and unsustainable ecosystems, which, due to the change in use or pressure on the land, is spreading through human intervention and ultimately leads to a reduction in biological production. In some parts of the world, with the expansion of deserts, food production is reduced and water resources are dried, as a result, populations move to other areas. Due to the limited capacity of cities to provide facilities and services, these migrations will have serious socio-economic problems. In this study, the long-run and short-run relationship between desertification variables, GDP, agricultural area, forest area, average annual precipitation, investments made to deal with desertification in the form of Kuznets environmental hypothesis and using ARDL PANEL Distribution determining model for agricultural province with Iranian destructs (Tehran, Khorasan, Kerman, Yazd, Isfahan, Sistan and Baluchestan And Semnan) have been investigated. The results showed that the inverse U-shape of the Kuznets environmental hypothesis in the studied provinces was confirmed in the long run.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Desertification
  • Agricultural Economics Growth
  • Kuznets Environmental Prediction
  • Distributed Panels Data Analysis (Panel ARDL)
- Akbari M., Karimzadeh, H. & Moddares, R. (2007). Evaluation and classification of desertification in Mashhad plain. Journal of Rangeland and Desert Research in Iran, 2 (14): 142-124. (In Persian)
- Amirnejad H. & Atai, K. (2011). Economic valuation of environmental resources. Sari University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Ava Masih Publishing. (In Persian)
- Baraka, K., Chandra, M., Sekaran, D. & Barak, K. (2012). Sensitivity of land to desertification and environmental sensitivity indices in agricultural ecosystems (1984 and 2008) in the region of Boustan, Greece. Ecological Economics, 834-837.
- Canas, A., Ferrao, P. & Conceicao, P. (2003). A new environmental Kuznets cure? Relationship between direct material input and income per capita: Evidence from Industrialized countries. Ecological Economics, 46: 217-229.
- Chowdhury, R. R. & Moran, E. F. (2012). Turning the Cure: A critical review of Kuznets approaches. Applied Geography, 32: 3-11.
- Dashtkian K. and Khosroshahi M. (2009) Identification of plant types in desert areas of Yazd province. Journal of Range and Desert Research, (11) 4: 408-383. (In Persian)
- Diallo, H. A. (2008). United Nations Convention to Combat Desertification (UNCCD). In The Future of Drylands. Springer, Dordrecht.
- Dizaji M. and Gholami Nejad S. (2012). Economic growth, human development and water pollution caused by economic activities in selected countries of the world. Journal of Applied Economics, 3 (11). (In Persian)
- Gujarati, D. (2013). Basics of econometrics. Volume 2, Ninth Edition, University of Tehran Press. (In Persian)
- Ge, X., Dong, K., Luloff, A. E., Wang, L. & Xiao, J. (2016). Impact of land use intensity on sandy desertification: An evidence from Horqin Sandy Land, China. Ecological Indicators, 61: 346-358.
- Honardoust. (2003). Evaluation of desertification and presentation of regional model in Gonbad Dashli Bron plain. Master Thesis, Gorgan University. (In Persian)
- Jafarian, V. & Bahrami, M. (2011). Familiarity with the principles and objectives of the Convention against Desertification. Forests, Rangelands and Watershed Management Organization, Ministry of Jihad Agriculture, Jelveh Printing, Tehran. (In Persian)
- Kazeminia, A.R. Rangzan, K. & Mahmoudabadi, M. (2017). Investigating the intensity of desertification using the Modalus model. Journal of Remote Sensing and Natural Geographic Information System, 2 (27): 111-126. (In Persian)
- Kurdvani P. (2007). Dry areas Volume 1: Climatic characteristics, causes of drought and water issues. Tehran University Press. (In Persian)
- Moradi H., Fazelpour M., Sadeghi H. & Hosseini Z. (2008). Desertification in the Khomein region. Journal of Rangeland and Desert Research, 15 (1): 1-12. (In Persian)
- Mousavi S., Vali, A., & Ranjbar Fordoye, A. (2016). Climate Modelling of Desertification in Haj Ali Gholi Playa. Journal of Rangeland and Desert Research, 23(3): 499-515. doi: 10.22092/ijrdr.2016. 107607  (In Persian)
- Negaresh, H. Fallahian Firouzabad, H. & Khosravi M. (2011). The Analysis of Climatical Abnormalities Influencing on Desertification Process in Khezer Abad Region of Yazd. Journal of Geography and Environmental planning, 22(43):69-94. (In Persian)
- Nouferesti, M. (1999). Unit root and co-integration in econometrics. Rasa Cultural Services Institute, First Edition, Tehran. (In Persian)
- Pedroni, P. (1999). Critical values for cointegration tests in heterogeneous panels with multiple regressors. Oxford Bulletin of Economics and statistics, 61(S1): 653-670.
- Pedroni, P. (2001). Purchasing power parity tests in cointegrated panels. Review of Economics and statistics, 83(4): 727-731.
- Rahmani M. (2006). Business formation in the Central Asian region. Journal of Research and Marketing, 236: 38-213. (In Persian)
- Rigi M., Anwar Zehi M., and Mohammadi M. (2017). Sensitivity assessment of desert areas. Journal of Water and Soil Research, 24 (4): 287-293. (In Persian)
- Salami H. & Jahangard H. (2009). Modeling time series to forecast households consumption of apple and orange in Iran. Agricultural Economics and Development, 17(67):117-134. (In Persian)
- Salimifar A., & Dehnavi J. (2009). Study of the Kuznets environmental curve in OECD countries using data panel analysis. Journal of Knowledge and Development, 29: 200-181. (In Persian)
- Seyed Akhlaghi S., Miri Soleyman S., & Nemati A. (2017). Identify socio-economic factors affecting on the success anchors in the implementation participatory combating desertification projects in Sistan Baluchistan province. Journal of Rangeland and Desert Research, 24(2):348-359. doi: 10.22092/ijrdr.2017.111891 (In Persian)
- Tabatabai'ifar A., Zahtabian Gh., & Nazari A. (2013). Desert monitoring in Garmsar plain. Journal of Range and Watershed Management, 3: 427-439. (In Persian)
- Wang, X., Hua, T., Lang, L., & Ma, W. (2017). Spatial differences of aeolian desertification responses to climate in arid Asia. Global and Planetary Change, 148: 22-28.
- Zaker Esfahani, A. (2012). Combating with Desertification Process by an emphasis on Capabilities of Desert Areas (Case Study: Isfahan Province). Journal of Environmental Studies, 38(3): 155-164. doi: 10.22059/jes.2012.29157 (In Persian)