بررسی اثرات عرضه فصلی و درجه‌بندی بر مشخصه‌های بازاریابی محصولات کشاورزی (مطالعه موردی مرکبات استان مازندران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه تهران

2 استادیار گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه تهران

چکیده

مرکبات مانند سایر محصولات کشاورزی از ماهیت عرضه فصلی برخوردار بوده و این امر موجب نوسان زیاد در بازار این محصول شده است. لذا این مطالعه با تکمیل 255 پرسشنامه از بازار مرکبات در استان مازندران در سال 1394 و با استفاده از مشخصه‌های بازاریابی، وضعیت بازار درجات مختلف مرکبات استان مازندران را در دو مقطع زمانی بررسی کرده است.نتایج این مطالعه نشان داد که سهم تولیدکننده از قیمت نهایی محصول در بازار به طور میانگین در فصل برداشت 7/42 درصد است که سهم پایینی به نظر می‌رسد. اما در حالتی که تولیدکننده محصول خود را انبار کرده و پس از فصل برداشت به فروش برساند، سهم 6/41 درصدی از قیمت نهایی و در صورتی که محصول خود را در فصل برداشت و بدون انبارداری بفروشد سهمی 3/29 درصدی از قیمت محصول در پس از فصل برداشت خواهد داشت. همچنین با توجه به نتایج توصیه می‌شود که تولیدکنندگان در کنار انبارداری مرکبات خود، محصول را قبل از فروش درجه‌بندی کنند تا سود ناشی از درجه‌بندی نیز به ایشان تعلق گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigate the effects seasonal offerings and grading on characteristics of marketing of agricultural products (Case Study Mazandaran Province's Citrus)

نویسندگان [English]

 • majid MOHAMMADI 1
 • hamed rafiee 2
1 Ph.D. Student of Agricultural Economics, Department of Agricultural Economics and Development, University of Tehran.
2 Assisstant Professor of Agricultural Economics, Department of Agricultural Economics and Development, University of Tehran.
چکیده [English]

this study with completing 255 questionnaires from consumers, manufacturers, wholesalers and retailers of citrus in Mazandaran province in year 1394 and using marketing characteristics, examined The market situation of varying degrees of citrus in the Mazandaran Province in two time periods of harvest and post-harvest season. The results of this study showed that the producer’s share of the final price of products in the market in harvest on average is 42.7 percent. While do not be high marketing costs by intermediaries, wholesalers and retailers in the market. But In the event that producer storage their product and sell in post-harvest to shares 41.6 percent and if that sell their product in harvest and without storage, will be 29.3 percent of the post-harvest season price. The results also showed that the final profit of producer for per kilogram of citrus to better grades is more and given the producer obtains more profit with grading production, It is recommended that producers alongside Storage their citrus, grade product pre-sale to reaches the profit of grading to them.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Gradation
 • Seasonal supply
 • Agricultural Marketing
 • Citrus
 • Mazandaran
Abdollahi Ezat Abadi, M. (2010) Calculation of Monopoly Degree in Iranian Pistachio Domestic Market, Economics and Agricultural Development, Volume 24, Issue 3, pp. 335-45. (In Persian)
- Ardestani, M., Toosi, M & Khaledi, K. (2010). Investigation of Internal Marketing of Orange of Northern Iran, Agricultural Economics and Development, No. 71, pp. 35-56. (In Persian)
- Aslam, M., Ghafoor, A., Hashmi, A. H., Raza, M. A. & Rasool, S. (2013). Marketing Margins Analysis of Seed Cotton in District Khanewal, Pakistan. Pakistan Journal of Science, 65(2), 224-227.
- Barabary, A. (2017). Investigation and Analysis on Apple Tree Producer and Marketing Margin (Case Study of Damavand, 2006-2009), Second National Conference on New Achievements in Agriculture and Plant Breeding.
- Dashti, G, Khodaverdizadeh, M & Mohammad Rezaie, r. (2010), Comparative Advantage Analysis and Structure of Global Pistachio Export Market, Agricultural Economics and Development, Volume 24, Number 1, pp. 106-99. (In Persian)
- Donkor, E. Onakuse, S. Bogue, J.  &De los Rios-Carmenado, I. (2018),Determinants of farmer participation in direct marketing channels: A case study for cassava in the Oyo State of Nigeria, Spanish Journal of Agricultural Research, Vol 16, No 2 (2018), 40-67
- Ebadi, J. & Shahikitash, M. (2004). Investigating the Structure of Export Industrial Markets of Selected Commodities, Journal of Commerce, pp. 32-63. (In Persian)
- Ehsan, A., Soleymanzadeh, Z. & Haghighi, M. (2010). Investigation of Dezful Citrus Marketing. Agricultural Economics and Development, 18, No. 72, 76-59. (In Persian)
- Food and Agriculture Organization (FAO). 2015.  FAOSTAT. Available online at: http:..faostat.fao.org
- Hosseini, S & Rafiei, H (2008). Investigation of Citrus Market Behavior in Mazandaran Province Case Study of Sari City. Agricultural Economics, Volume 2, Number 4, pages 73-92. (In Persian)
- Hosseini, S. (2006). Economic Patterns of Price Analysis and Agricultural Policy, University of Tehran Press. (In Persian)
- Hussain. M. B, Aslam. M, & rasool. S. (2013). An estimation of Marketing Margins in the Supply Chain of Tobacco in district Faisalabad, Pakistan. Academic Research International Vol. 4 No. 6 November 2013.
- Iranian Ministry of Agriculture Jihad. (2015). Statistics Center.
- Kalantari, Kh. (2001). Regional Planning and Development (Theories and Techniques), Optimistic Publishing, Tehran. (In Persian)
- Khaledi, M, Shukat Fadaei, M & Nakoufar, F. (2010) Investigating the Performance of the Chicken Meat Market in Iran (Case Study of Karaj City), Economics and Agricultural Development, Volume 24, Number 4, pp. 455-448. (In Persian)
- Mahmoudi, M., Ali Bakhshi, H. & Rahmani, Z. (2017). Chicken Meat Marketing Margin Analysis Using Rational Expectations Model (Case Study of Kurdistan Province), First National Conference on the Role of Accounting, Economics and Management, 2016. (In Persian)
- Mohammadi, Y, Rafiei, H, Irvani, E, Loghmani, N & Rahimian, M. (2008) Investigation of Margin and Efficiency of Citrus Market in Fars Province, Agricultural Journal, No. 2, pp. 163-173. (In Persian)
- Piri, M., Mohammad Rezaee, R. & Karbasi, A. (2010). Investigating the Market Structure and Analysis of Iranian Apricot Target Markets, Business Reviews, No. 40, pp. 52-39. (In Persian)
- Takur D.S. (1992). Food grain marketing efficiency: A case study of Gujarat, Indian. Journal of Agricultural Economics, 29: 64 – 74.
- Traub, L., & Jayn, T. (2008). The effects of price deregulation on maize marketing margin in South. Food Policy Journal, 33, 224-236.
- Wohlgenant, M.K. (1985). Competitive Storage, Rational Expectations, and Short-Run Food Price Determination American Journal of Agricultural Economics, Vol. 67, pp.739- 748.
- Ziyari, K. (2007) Principles and Methods of Regional Planning, Yazd University Press, Fifth Edition. (In Persian)
دوره 12، شماره 46
مرداد 1399
صفحه 177-210
 • تاریخ دریافت: 16 فروردین 1397
 • تاریخ بازنگری: 19 دی 1397
 • تاریخ پذیرش: 26 اردیبهشت 1399
 • تاریخ اولین انتشار: 01 مرداد 1399