برآورد کشش های عرضه و تقاضای چای در ایران کاربرد مدل رگرسیون آستانه‌ای))

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی موسسه پژوهش‌های برنامه‌ریزی، اقتصادکشاورزی و توسعه روستایی. تهران

2 دانش آموخته دکترای اقتصادکشاورزی. تهران.

چکیده

مقدمه و هدف: چای یکی از رایج‌ترین نوشیدنی‌هاست که بیش‌تر مردمان کشورهای جهان آن را مصرف می‌کنند. مصرف سالانه سرانه چای جهان حدود ۵۰۰ گرم است. در حالی که این رقم برای ایران، به بیش از پنج کیلوگرم در سال می‌رسد. افزون بر مصرف سالانه 110 هزار تن و تولید نزدیک به 25 هزار تن در داخل کشور، همه ساله، مقادیری چای از مبادی رسمی و غیر رسمی وارد کشور می‌شود. لذا واردات بی رویه، ضرورت بررسی و برآورد دقیق مصرف و تقاضا و راه کارهای افزایش تولید و عرضه را ایجاب می کند.
مواد و روش­ها: این مطالعه به بررسی تابع عرضه چای در قالب الگوی تعدیل جزیی نرلاو و تاثیر تغییر قیمت و درآمد بر مصرف این محصول، در سطوح درآمدی گوناگون، پرداخته است. در این مطالعه از داده‌های سری زمانی، برای دوره    93-1357و روش رگرسیون آستانه‌ای دو رژیمه جهت برآورد کشش های تقاضای چای استفاده شد.
یافته­ها: برآورد ساختار غیرخطی در برآورد تقاضای چای، نشان داد که چای برای گروه‌های کم‌درآمد کالایی بی‌کشش و ضروری است که با افزایش درآمد، تمایل به پر‌کشش شدن دارد. کشش‌های درآمدی تقاضا برای هر دو گروه بالا و پایین درآمدی، مثبت و معنی‌دار است. نتایج نشان داد که امکان افزایش تولید از طریق افزایش سطح زیر‌کشت محدود است
بحث و نتیجه­گیری: افزایش کیفیت و بهبود رقابت‌پذیری در کنار فرآوری مناسب می‌تواند از تقاضای غیررسمی (قاچاق) چای بکاهد. تبلیغات با هدف تعصب در خرید چای ایرانی، برای کمک به بقاء و رونق اقتصاد این نوشیدنی محبوب و پُرمصرف در ایران، ضروری است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Estimation of Tea supply and demand elasticities in Iran (Application of threshold regression model)

نویسندگان [English]

 • Ali Akbar Baghestany 1
 • Habibeh Sherafatmand 2
1 Assistant Professor, Agricultural Planning, Economic and Rural Development Research Institute (APERDRI). Tehran- Islamic Republic of Iran. Address: Karimkhan-e-Zand Blvd, South Shahid Azodi(Aban) Ave., Roudsar St. No.5. Tehran - Iran
2 PHD in agricultural economic.
چکیده [English]

Introduction:Tea is one of strategic products in north of Iran with a history of 120 years. However, Per capita consumption of tea in Iran from 1977 to 2016 reached from 2.1 kg to 5.1 kg. Increasing consumption lead to accurate estimation of tea demand and supply and would help to adopt effective policies.
Materials and Methods: annual prices and demand data is used for estimation Threshold regression model. The supply elasticities are calculated by original Nerlovian partial adjustment framework.
Findings: The Hansen test showed that per capita income had two regimes (one threshold) in this study. The level of income threshold is about 20 million rials. This study, with the estimation of nonlinear structure in tea demand, showed that, income elasticity for both high and low income level is positive and significant
Conclusion:For low-income groups, tea is an inelastic and essential commodity that tends to become more elastic as income increases. Income elasticity of demand is positive and significant for both high and low income groups. The results showed that the possibility of increasing production by increasing the cultivation area is limited.

کلیدواژه‌ها [English]

 • threshold regression model
 • two regime
 • tea demand
 • Nerlove model
 • elasticity
 1. Akbari, Ahmadi Javidi M., Ziaeei M.B., & Barakati SM. (2017). Estimating Food
  Demand in Sistan and Baluchestan Using Two Systems of NNDS and QUAIDS
  . Journal of Agricultural Economics Research, 9(2): 93-115.

https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=295375

 1. Alimohamadi, Z. (2015). Demand of Iranian urban households for selected foodstuffs using an implicit direct collectible demand model. Master Thesis, Faculty of Agriculture, University of Tabriz.
 2. Akbari A., Ziaei M.B., & Mohammad Ghahremanzadeh M. (2013). Welfare Impacts of Soaring Food Prices on Iranian Urban .Households: Evidence from survey data. International Journal of Business and Development Studies, 5(1): 23-39.
 3. Baltagi B.H., & Levin D. (1986). Estimating dynamics demand for cigarrete using
  panel data, the effects of bootlegging taxation and advertising reconsidered. Rev.
     Stat, 68(1): 55-148. http://links.jstor.org/sici?sici=0034-6535%2819860 ... O%3B2-Q&origin=repec
 4. Baltagi B.H., Xiong W., & Griffen J.M. (2000). To pool or not to pool: homogeneous versus heterogeneous estimators applied to cigarette demand. The Review of Economics and Statistics, 82(1): 117-126.

http://www.mitpressjournals.org/doi/pdf/10.1162/003465300558551.

 1. Das N.C. (2006). Export demand function for Bangladesh's tea. Bangladesh J.
  Agric,15:1-18.

DOI: 10.22004/ag.econ.200185.

 1. Farajzadeh Z., & Esmaeili A. (2016). The welfare effect of rising imported food
      prices in Iran. Iranian journal of economic studies, 5(2):189-208.
 2. FAO Report. (2011). A demand analysis for the tea market. Committee on commodity
 3. Huang B.N., & Yang C.W. (2006). Demand for cigarettes revisited: an application of
  the threshold regression model. Journal of Agricultural Economics, 34: 81-86.

https://doi.org/10.1111/j.1574-0862.2006.00105.x.

 1. Falah Alipoor S., & Karbasi A.R. (2007). Estimation of Tea Group Demand Function
  for Iranian Urban Households Using Linear Expenditure System Model. 6th Iranian  Agricultural Economics Conference.

https://civilica.com/doc/46957/

 1. Lababi Mir Ghavami M., Nasabian Sh., & Yazdani S. (2016). Factors affecting the
  supply of tea in Iran. Case study of Guilan province. Quarterly Journal of Economic
      Modeling, 2(10):115-130.
 2. Layani Gh., & Bakhshoodeh M. (2016). Study of changes in poverty levels and
  determining the vulnerability of rural households due to rising global food prices in Iran. Quarterly Journal of Economic Research (Sustainable Growth and
      Development), 16(3): 1-27.
 3. Mir Hosseini Moghadam A., & Sanjari M. (2017). The flourishing of the country's tea
  industry is a symbol of the realization of a resilient economy. Presented in the
      country's tea organization. irantea.org.
 4. Ministry of Agriculture-Jahad. (2017). Report for tea industry in Iran
 5. Shah Abadi A., & Esmaeil Beigi M. (2012). Determinants of supply and demand of
  rice market rice in Iran. Journal of Agricultural Economics Researches, 4(1): 139-160.
 6. Shahikitash M.N., & Mohamadzadeh A. (2014). Measuring the elasticity of
  conjectural changes in the structure of multilateral monopolies based on the Iwata approach. Study of the Iranian food and beverage industry. Journal of Economics and Agricultural Development, 28(3): 272-281.
 7. Yazdani S., & Mazhari M. (1995). Investigating the factors affecting the supply of sugar beet in Khorasan province. Iranian Journal of Agricultural Sciences, 26(3): 1-27.
 8. Zibaei M. & Mazaheri Z. (2009). Government size and economic growth in Iran with emphasis on agricultural sector growth: a threshold regression model. Journal of economics and agriculture development, 23(1): 11- 20.

http://eco.iaufb.ac.ir/article_555547.html