دوره و شماره: دوره 13، شماره 3، پاییز 1400 

مقاله پژوهشی

1. ارزیابی اثرات ویژگی‌های اقتصادی- اجتماعی و روان‌شناختی بر پذیرش رفتارهای سازگاری با کم‌آبی

صفحه 1-17

10.30495/jae.2021.4533

مسعود یزدان پناه؛ عباس میرزایی؛ طاهره زبیدی؛ آمنه سواری ممبینی؛ سیده کبری همایون