اثر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر مصرف انرژی‌های تجدید پذیر و تجدید ناپذیر در کشورهای عضو OECD

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابرکوه

2 گروه اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابرکوه

3 معاونت برنامه ریزی واموراقتصاددانش بنیان دانشگاه آزاد مرودشت

چکیده

مقدمه و هدف: فناوری اطلاعات و ارتباطات علاوه بر تسریع در روند تبادل اطلاعات و تسهیل مدیریت و افزایش کارایی در بخش های مختلف اقتصادی، بر میزان مصرف انرژی نیز تاثیرگذار می­باشد. تجهیزات ICT از جمله تجهیزات مصرف کننده انرژی هستند که با افزایش کاربرد آنها میزان مصرف انرژی افزایش می یابد. از طرفی کاربرد این گونه تجهیزات با افزایش کارایی بخش های مختلف اقتصادی زمینه کاهش مصرف انرژی را فراهم میکند. از این رو هدف این مطالعه، بررسی اثر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر مصرف انرژی‌های تجدیدپذیر و تجدیدناپذیر در کشورهای سازمان همکاری و توسعه اقتصادی بود.
 مواد و روش­ها: در این تحقیق از پانل دیتا شامل داده‌های کشورهای OECD در 2015-2000 استفاده شد.
 یافته­ها: از اهم نتایج این مطالعه می توان تاثیر منفی افزایش تعداد کاربران اینترنت و مشترکین تلفن همراه بر مصرف انرژی تجدیدپذیر و تاثیر منفی افزایش تعداد کاربران اینترنت بر مصرف انرژی تجدیدناپذیر در بلندمدت اشاره کرد.
بحث و نتیجه­گیری: بر اساس یافته‌های این پژوهش کشورهای OECD می توانند با به کارگیری فناوریهای نوین نظیر ICT  و سیاست های صحیح در راستای مدیریت مصرف انرژی برای دستیابی به امنیت انرژی و مصون ماندن از تبعات ناشی از تغییر قیمت انرژی، زمینه کاهش شدت مصرف انرژی را در کشورهایشان فراهم کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of information and communication technology on the consumption of renewable and non-renewable energy in OECD member countries

نویسندگان [English]

 • Fatemeh Nikooee 1
 • abbas alavi rad 2
 • seyed nematallah mosavi 3
1 univercity abarkouh
3 univercity marvdasht
چکیده [English]

Introduction & Objective: In addition to accelerating the process of information exchange and facilitating management and increasing efficiency in various economic sectors, information and communication technology also affects energy consumption. ICT equipment is one of the energy consuming equipment that increases energy consumption with increasing their use. On the other hand, the use of such equipment increases energy efficiency by increasing the efficiency of various economic sectors. Therefore, the purpose of this study was to investigate the effect of information and communication technology on the consumption of renewable and non-renewable energy in the Organization for Economic Cooperation and Development.
Materials and Methods: In this study, a data panel containing data from OECD countries in 2000-2015 was used.
Findings: The most important results of this study are the negative impact of increasing the number of Internet users and mobile subscribers on renewable energy consumption and the negative impact of increasing the number of Internet users on non-renewable energy consumption in the long run.
Discussion and Conclusion: Based on the findings of this study, OECD countries can reduce the intensity by using new technologies such as ICT and correct policies to manage energy consumption to achieve energy security and be safe from the consequences of energy price changes. Provide energy consumption in their countries.

کلیدواژه‌ها [English]

 • energy
 • Co-integration Panel
 • OECD Countries
 1. Mahmoudzadeh M, Sardari, A. The role of information and communication technology in creating employment for graduates. Employment and Higher Education Conference. University Jihad, Tarbiat Modares University Branch. Univ Med Sci.2003; 14(1): 66-76.
 2. Emadzadeh, M, Shahnazi Investigating the Impact of Information and Communication Technology on Employment. Economic Research, Univ Med Sci. 2006; 41 (4): 1-25.
 3. ChoY, Lee J, Kim T. The impact of ICT investment and energy price on industrial electricity demand: Dynamic growth model Energy Policy, Univ Med Sci.2007;  35(9): 4730-4738.
 4. Shahbaz M, Arouri, M, Teulon F. Short-and long-run relationships between natural gas consumption and economic growth: Evidence from Pakistan. Economic Modelling, Univ Med 2014;  41: 219-226.
 5. KargarDehbidi N, Ghorbania E, Tarazkar M. The Impact of Renewable and Non-Renewable Energies Consumption on Economic growth in D-8 group countries. new economy and2020; 15(2): 1-20.

 

 1. Ishida H. The effect of ICT development on economic growth and energy consumption in Japan. Telematics and Informatics, Univ Med 2015; 32(1):79-88.
 2. Han B, Wang D, Ding W, Han L. Effect of information and communication technology on energy consumption in Natural Hazards, Univ Med Sci.2016; 84(1): 297-315.
 3. Lange S, Pohl J, Santarius T. Digitalization and energy consumption. Does ICT reduce energy demand?. Ecological Economics, Univ Med Sci.2020; 176: 106760.
 4. Vali S. The effect of ICT capital on electricity consumption in developed and developing countries. Master Thesis. Allameh Tabatabai School of Economics Univ Med Sci.2019.
 5. Arshad Z, Robaina M, Botelho The role of ICT in energy consumption and environment: an empirical investigation of Asian economies with cluster analysis.  Environmental Science and Pollution Research,2020; 27(26): 32913-32932.