داوران این شماره


عنوان مقاله [English]

davaran

حامد قادرزاده

دانشیار گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه کردستان.

احمد  فتاحی اردکانی

دانشیار گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه اردکان.

سید علی حسینی یکانی

دانشیار گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه ساری.

زکریافرج زاده

دانشیار گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه شیراز.

آیت اله کرمی

دانشیار گروه اقتصاد کشاورزی دانشکده کشاورزی یاسوج.

علی شهنوازی

استادیار مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان شرقی

محمد عبدالهی عزت آبادی

عضو هیات علمی موسسه تحقیقات پسته کشور.

محمد کاوسی کلاشمی

استادیار گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه گیلان.

قاسم لیانی سنگ نیشتی

بخش اقتصاد کشاورزی دانشگاه شیراز.

عفت قربانیان

بخش اقتصاد کشاورزی دانشگاه شیراز.

حسن آزرم

بخش اقتصاد کشاورزی دانشگاه شیراز.

احمد سلطانی ذوقی

بخش اقتصاد کشاورزی دانشگاه شیراز.