تاثیر مصرف انرژی بر ارزش افزوده بخش های اقتصادی کشاورزی، صنعت و خدمات در ایران: تحلیل مبتنی بر رویکرد پنل همجمعی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ابرکوه، گروه اقتصاد، ابرکوه، ایران

چکیده

در این مقاله، تاثیر مصرف انرژی بر رشد اقتصادی بدون نفت برای سه بخش اقتصاد ایران (کشاورزی، صنعت و خدمات) در دوره 1389-1370 مورد بررسی قرار گرفته است. الگوی پایه مطالعه بر اساس مبانی نظری تابع تعمیم یافته نئوکلاسیک رشد اقتصادی و تحلیل های تجربی مبتنی بر آزمون‌های ریشه واحد پنل، آزمون‌های پنل همجمعی و تخمین روابط بلندمدت پنل همجمعی به کمک تخمین زننده‌های حداقل مربعات کاملاً اصلاح شده (FMOLS) و حداقل مربعات پویا (DOLS) می‌باشند. نتایج حاکی از آن است که یک رابطه بلندمدت همجمعی میان مصرف انرژی و تولید ناخالص داخلی واقعی بدون نفت وجود دارد. کشش‌های تولید ناخالص داخلی واقعی بدون نفت نسبت به مصرف انرژی، موجودی سرمایه ناخالص و نیروی انسانی شاغل منطبق بر تئوری‌ها و بسیاری از مطالعات تجربی بوده و مقایسه این کشش ها در هر دو روش تخمین رابطه بلند مدت پنل همجمعی نشان می‌دهد کشش ها بسیار به هم نزدیک هستند. همچنین با استفاده از تخمین الگوی اثرات ثابت، کشش تولید ناخالص داخلی واقعی بدون نفت نسبت به مصرف انرژی در بخش‌های کشاورزی، صنعت و خدمات به ترتیب برابر 0.34 ، 1.15 و 0.39 می‌باشد.
 
طبقه ­بندیJEL:  F43,Q43,C33

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of Energy Consumption on Value added of Various Sectors of Iranian Economy

چکیده [English]

In this paper, the effect of energy consumption on non-oil economic growth has been investigated on three economic sectors of Iran (agriculture, industry and services) from 1991 to 2010. Basic model of study has been selected according to the augmented fluctuation of neoclassical economic growth framwork. Empirical analysis has been achieved on the basis of panel unit root tests, cointegration panel tests and estimation of panel long-run cointegration relations with FMOLS and DOLS. The results show that there is a long-run cointegration relationship between energy consumption and non-oil GDP. Elasticity of non-oil GDP to energy consumption, physical gross capital and employed manpower is according to the theories and previous empirical studies. Comparison of this elasticity with both estimators of cointegration panel long-run relations shows that results are very close to each other. Also by using estimation of fixed effects model, elasticity of non-oil GDP to energy consumption in agricultural, industry and services sectors are 0.34, 1.15 and 0.39, respectively. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Non-oil Economic Growth
  • energy consumption
  • Cointegration Panel
  • FMOLS
  • DOLS