بررسی عوامل موثر بر میزان پس‎انداز کشاورزان با استفاده از الگوی لاجیت چندگانه(مطالعه موردی: استان خراسان رضوی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشگر گروه اقتصاد گردشگری پژوهشکده گردشگری جهاد دانشگاهی

2 استاد گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد.

چکیده

در این مقاله عوامل موثر بر میزان پس‎انداز کشاورزان در چارچوب الگوی لاجیت چندگانه(MNL) و با استفاده از داده‌های مقطع زمانی سال 1389 مربوط به 153 نفر از کشاورزان انتخاب شده به روش نمونه‌گیری تصادفی ساده در استان خراسان رضوی مورد بررسی قرار گرفت.‌ متغیر وابسته مورد مطالعه دارای چهار طبقه(پس­انداز کمتر از 2 میلیون ریال، بین 2 تا 5 میلیون ریال، بین 5 تا 10 میلیون ریال و بیش از 10 میلیون ریال) در سال می‎باشد. طبقه­ی مرجع یا طبقه­ی مقایسه در این مطالعه طبقه­ی چهارم پس‎انداز یعنی بیش از 10 میلیون ریال در سال می‎باشد. نتایج نشان داد که متغیرهای تعداد افراد خانوار‌، مالکیت ملکی و درآمد سالیانه به­طور معکوس و متغیرهای سن‌، سطح اول و دوم تنوع فعالیت‎های کشاورزی و فاصله­ی روستا تا شهر به­طور مستقیم و معنی‎داری بر انتخاب کشاورزان در طبقه­ی اول نسبت به طبقه­ی چهارم(افزایش میزان پس­انداز)اثرگذار می‎باشند. متغیرهای تجربه کشاورز، تعداد افراد خانوار، درآمد سالیانه، به­طور معکوس و متغیرهای سن، سطح دوم تنوع فعالیت‎های کشاورزی و فاصله روستا تا شهر به­طور مستقیم و معنی‎داری بر انتخاب کشاورزان در طبقه­ی دوم پس‎اندازی نسبت به طبقه­ی مقایسه(افزایش میزان پس­انداز) اثر‎گذار می‎باشند. متغیرهای تجربه کشاورز،‎ مساحت مزرعه و درآمد سالیانه، به­طور معکوس و متغیرهای سطح دوم تنوع فعالیت‎های کشاورزی فاصله روستا تا شهر به­طور مستقیم و معنی‎داری بر عضویت افراد در طبقه­ی سوم نسبت به طبقه­ی مقایسه(افزایش میزان پس­انداز) اثرگذار می‎باشند. با توجه به نتایج مطالعه پیشنهاداتی در راستای افزایش پس­انداز کشاورزان ارائه شده است.
 
طبقه­ بندیJEL:C25, E21, Q16

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Factors Affecting Farmers' Savings in Khorasan Razavi Province

نویسندگان [English]

  • S. P 1
  • M. K 2
چکیده [English]

This study was carried out to investigate the factors influencing on farmers' savings in Multinomial Logit model framework and using a cross sectional data of 153 farmers that selected by random sampling in Khorasan Razavi province in 2010. The dependent variable included four categories with saving under 2 millions, between 2 and 5 millions, between 5 and 10 and more than 10 millions  Rls. Reference class is fourth class of savings. Results showed that  the variables of farm ownership, household size and annual revenue had negative and age, first  and second levels of diversity and distance of village from  nearby towns had positive effect on farmers' saving. Experience of farmers, household size and annual revenue had negative and variables of  age, two level of agricultural activities diversity and distance of village from nearby towns had positive and significant effect on farmers' choice on the second class saving to the fourth class saving. Variables of average experience of farmers, size of farm,  annual revenue had negative and significant effect and variables of second level of agricultural activities diversity and distance of village from nearby towns had positive and significant effect on farmers' choice on the third class saving to the fourth class saving. Based on the results of study suggestions for increasing saving of farmers are presented.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Multinomial Logit Model
  • ِSaving
  • Farmers
  • Khorasan Razavi Province