قانون قیمت واحد و یکپارچگی در بازارهای جهانی خرما

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هئیت علمی دانشگاه پیام ‌نور.

2 استادیار گروه اقتصاد کشاورزی، دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه گیلان

3 استادیار گروه اقتصاد کشاورزی، دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی، دانشگاه تهران

4 دکتری اقتصاد کشاورزی، مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت.

چکیده

با توجه به اهمیت صادرات خرما در ایران، در این مطالعه به بررسی وضعیت بازارهای جهانی و آزمون قیمت واحد در این بازارها طی سال­های 2008-1961 با استفاده از رهیافت هم­جمعی و آزمون علیت گرنجر پرداخته می­شود. نتایج این مطالعه بیانگر همگرایی قیمت­ها در بازارهای جهانی و بین صادرکنندگان بزرگ نظیر ایران، تونس، امارات، عراق و عربستان می­باشد. لذا می­توان گفت که قانون قیمت واحد در بازارهای جهانی خرما برقرار است. همچنین بین قیمت­های جهانی خرما و قیمت صادراتی در بازارهای صادراتی ایران نیز همگرایی قیمتی و قانون قیمت­های واحد در بلندمدت برقرار است. ضمن آنکه آزمون علیت گرنجر بیانگر آن است که قیمت بازارهای خرمای صادراتی ایران بر قیمت­های جهانی موثر بوده و عکس این حالت برقرار نمی­باشد. لذا با توجه به تایید قانون قیمت واحد در بازارهای جهانی خرما و وجود ارتباط بلندمدت بین قیمت­های جهانی خرما و قیمت صادراتی در بازارهای صادراتی ایران و جایگاه ایران در این بازار پیشنهاد می­شود که به­منظور حفظ موقعیت ایران بین رقبای تجاری خود، شرایط بازار جهانی به­طور مستمر نظارت شده و با اتخاذ تدابیر حمایتی لازم به­ویژه در زمینه­ی سیاست­های تجاری، بهبود کیفی محصول و  بسته­بندی مناسب و همچنین تعیین بازارهای مناسب بالقوه و بالفعل، موقعیت ایران در بلندمدت در بازارهای جهانی حفظ شده و در واقع نوعی رهبری قیمت در بازارهای جهانی برای ایران به­وجود آید.
طبقه­ بندیJEL: C22,L11,Q13

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Law of One Price and Integration in Date World Markets

نویسندگان [English]

  • B. A 1
  • M. K 2
  • H. R 3
  • P. KH 4
چکیده [English]

Regarding the importance of date export in Iran, in this study, condition of world markets and examining of one price in these markets are investigated for 1961-2008 by using Cointegration approach and Granger causality test. The results show that prices in world markets and between important exporters such as Iran, Tunis, UAE, Iraq and Saudi Arabia are integrated. So it can be claimed that the law of one price exists in world markets. Also there is price integration between date world price and export price as well as long-term one price law in Iran’s export markets. Besides, granger causality test show that Iran’s export markets price affects world prices and the contrary situation is not true. So regarding the conformation of one price law in world date price and Iran’s pace in this market, it is suggested that to keep the situation of Iran among foreign competitors: 1.The condition of world market to be continuously supervised, 2.Through supporting policies specially commercial policies, to improve the quality of products suitable packing, 3. To determine the suitable potential and actual markets, 4. To maintain the situation of Iran in world markets.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Lop
  • cointegration
  • Date Market
  • Iran
  • Competitor Countries