تاثیر تعاونی های روستایی بر میزان افزایش بیمه محصولات کشاورزی(مطالعه موردی: شهرستان هیرمند)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

چکیده

 
بیمه کشاورزی به­عنوان راهبردی برای کاهش مخاطره و افزایش سرمایه­گذاری مطرح است. اینمطالعهباهدفبررسیاثرتعاونی­هایروستاییبر میزان پذیرش بیمهمحصولات کشاورزیانجامگرفته است. لذا داده­های مورد نیاز از 30 تعاونی و 110 بهره بردار بیمه شده و بیمه نشده از طریق روش نمونه‌گیری تصادفی سادهدر سال زراعی 92-93 جمع­آوری و پرسشنامه­های مربوط در شهرستان هیرمند تکمیل شد. برای تحلیل اطلاعات پرسشنامه­ها نرم افزار Eviews5 و مدل توبیت مورد استفاده قرار گرفت. طبق نتایج یک درصد افزایش در درآمد و سن کشاورز به­ترتیب موجب 06/0 و 4 درصد افزایش در پذیرش بیمه شده است. تاثیر منفی و معنی دار نبودن میزان تحصیلات حکایت از بی­سواد بودن کشاورزان منطقه دارد. نتایج نشان می­دهد که تعاونی­های روستایی در خدمات­رسانی بیمه در سال­های اخیر با نوسانات زیادی همراه بوده و عواملاقتصادی و اجتماعی متعددی بر پذیرش بیمه از سوی کشاورزان تاثیر گذاشته است. بر اساس نتایج مطالعه تغییرات ساختاری در بخش تعاونی­ها و گسترش بیمه محصولات کشاورزی منطقه هیرمند لازم است.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impact of Rural Co-operatives on Increase of Agricultural Insurance(Case Study of Hirmand Township)

نویسنده [English]

  • M. H. Karim
چکیده [English]

The Impact of Rural Co-operatives on Increase of Agricultural Insurance(Case Study of Hirmand Township)

کلیدواژه‌ها [English]

  • Co-operatives
  • insurance
  • Tobit model
  • acceptation
  • fluctuations
  • changes