دوره و شماره: دوره 8، شماره 31، پاییز 1395، صفحه 1-80 
5. بررسی اثر قیمت گذاری اقتصادی آب آبیاری بر الگوی کشت در دشت دهگلان

صفحه 81-100

آزیتا ورزیری؛ محمدحسن وکیل پور؛ سید ابوالقاسم مرتضوی