نویسنده = یداله آذرین فر
تعداد مقالات: 3
1. بررسی کارایی فنی، تخصیصی و اقتصادی پنبه کاران استان گلستان با استفاده از روش پارامتریک (مطالعه موردی شهرستان گرگان)

دوره 3، شماره 9، بهار 1390، صفحه 121-141

محسن رفعتی؛ یداله آذرین فر؛ محمد زاد؛ علی برابری؛ مهدی کاظم نژاد


2. مطالعه ی الگوی واکنش عرضه ی گندم در ایران

دوره 1، شماره 2، تابستان 1388، صفحه 91-107

فاطمه حیات غیبی؛ ناصر شاهنوشی؛ رویا محمدزاده؛ یداله آذرین فر


3. عامل های موثر بر سرمایه گذاری در بخش کشاورزی ایران

دوره 1، شماره 2، تابستان 1388، صفحه 107-121

الهام شکری؛ ناصر شاهنوشی؛ رویا محمدزاده؛ یداله آذرین فر