دوره و شماره: دوره 5، شماره 17، بهار 1392، صفحه 1-216 
10. بررسی عوامل اقتصادی مؤثر بر مهاجرت روستاییان در ایران

صفحه 183-196

مصطفی بنی اسدی؛ محمدرضا زارع مهرجردی؛ حجت ورمزیاری