دوره و شماره: دوره 13، شماره 1، بهار 1400، صفحه 1-255 
3. بررسی اثر اعتبارات اعطایی بر تقاضای نیروی کار زیربخش‌های کشاورزی

صفحه 45-62

یدالله بستان؛ سیما شافعی؛ احمد فتاحی اردکانی؛ رحمان عرفانی مقدم


6. بررسی نقش باز بودن اقتصاد در ایران بر بهبود زندگی فقرا

صفحه 123-146

مونا تاسان؛ خسرو پیرایی؛ مسعود نونژاد؛ عباس عبدشاهی


11. شاخص‌هایی برای سرمایه طبیعی: روند تغییرات و پیش‌بینی

صفحه 235-260

علیرضا کشاورز؛ زکریا فرج زاده؛ محمدحسن طرازکار