دوره و شماره: دوره 13، شماره 4، زمستان 1400 
2. بررسی عوامل مؤثر بر آلودگی محیط‌زیست در ایران

صفحه 17-40

10.30495/jae.2021.20349.1970

سید محمدرضا مهدویان؛ سامان ضیائی؛ علیرضا کیخا


3. تاب آوری اقتصادی بخش کشاورزی ایران

صفحه 41-59

10.30495/jae.2021.20982.2000

رضا شاکری بستان آباد؛ محمد رضا مهدیار اسماعیلی؛ محسن صالحی کمرودی


6. مدیریت منابع آب کشاورزی استان کرمان با تأکید بر سیاست‌های طرف عرضه

صفحه 94-110

10.30495/jae.2021.23233.2087

حسین تقی زاده رنجبری؛ محسن شوکت فدایی؛ ابوالفضل محمودی؛ فاطمه علیجانی؛ غلامرضا یاوری


8. تأثیر تکانه خبر و فن‌آوری بر حاشیه بازاریابی بخش کشاورزی

صفحه 134-148

10.30495/jae.2021.23902.2126

فواد عشقی؛ سید مجتبی مجاوریان؛ امیرمنصور طهرانچیان؛ سید علی حسینی یکانی


12. تأثیر تکانه قیمت نفت بر قیمت محصولات کشاورزی در گروه غلات با توجه به دوره‌های بحران غذایی

صفحه 192-207

10.30495/jae.2021.24525.2151

بابک اسماعیلی؛ شهریار نصابیان؛ سید نعمت اله موسوی؛ مرجان دامن کشیده؛ علی اکبر خسروی نژاد