دوره و شماره: دوره 7، شماره 25، خرداد 1394، صفحه 1-204 

مقاله پژوهشی

ارزیابی پایداری اکولوژیک و اقتصادی پسته در استان کرمان و تعیین عوامل موثر بر آن

صفحه 1-23

حسین رضائی نژاد اشکوری؛ سیدنعمت اله موسوی؛ بهاء‌الدین نجفی


عوامل موثر بر صادرات پسته ایران

صفحه 91-112

علیرضا کرباسی؛ امیرحسین توحیدی


بررسی بهره‌وری کل عوامل تولید محصول گندم دیم در شمال کشور

صفحه 137-155

فرهاد شیرانی بیدآبادی؛ سینا احمدی کلیجی؛ مرضیه امین‌روان