دوره و شماره: دوره 3، شماره 9، بهار 1390، صفحه 1-197 (پیاپی9) 
5. بررسی رقابت پذیری محصولات عمده زراعی استان مازندران

صفحه 89-108

حامد رفیعی؛ غلامرضا پیکانی ماچیانی؛ ژیلا دانشور عامری