دوره و شماره: دوره 2، شماره 5، بهار 1389 
8. بررسی ساختار تولید مزارع پرورش ماهی قزل آلا در استان تهران

صفحه 115-130

مصطفی بنی اسد؛ حبیب اله سلامی؛ نیما شیری؛ مرتضی یعقوبی