دوره و شماره: دوره 5، شماره 20، اسفند 1392، صفحه 1-184 
اثراقتصادی پروبیوتیک باکتوسل بر روی بازماندگی ماهیان قزل آلای رنگین کمان

صفحه 181-191

سید ابراهیم حسینی؛ ساره بذرگر؛ وحید دیانت پور؛ لیلا بذرگر