دوره و شماره: دوره 12، شماره 47، پاییز 1399، صفحه 1-289 
6. پیش‌بینی و بررسی اثر نااطمینانی نرخ ارز حقیقی بر واردات بخش کشاورزی ایران

صفحه 125-150

سیما شافعی؛ یدالله بستان؛ احمد فتاحی اردکانی؛ درنا جهانگیرپور؛ رحمان عرفانی مقدم