دوره و شماره: دوره 3، شماره 11، مهر 1390، صفحه 1-187 (پیاپی 11) 
بررسی بازار صادراتی پسته ایران

صفحه 101-116

مهدی اعظم زاده شورکی؛ رحیم محمودگُردی؛ صادق خلیلیان؛ سید ابوالقاسم مرتضوی


بررسی نقش اعتبارات بنگاه‌های زودبازده در توسعه صنعت دامپروری

صفحه 137-155

مهدی شعبان‌زاده؛ ناصر شاهنوشی؛ محمود دانشور؛ محمد قربانی؛ مجتبی مجاوریان