دوره و شماره: دوره 12، شماره 45، بهار 1399، صفحه 1-227 
2. عوامل مؤثر بر تغییر کاربری اراضی کشاورزی در شهرستان دزفول

صفحه 25-45

مریم محمد شریفی؛ باب اله حیاتی؛ اسماعیل پیش بهار؛ قادر دشتی


5. برآورد تابع تقاضای برنج کاربرد مدل رگرسیون آستانه ای

صفحه 91-101

علی اکبر باغستانی؛ رضا رحیمی؛ حبیبه شرافتمند