دوره و شماره: دوره 3، شماره 12، زمستان 1390 
4. تعیین عوامل موثر بر تقاضای بیمه ی باغدران مرکبات در شهرستان بابل

صفحه 65-79

رسول محمدرضایی؛ کمیل مهجوری؛ محمد کاوسی کلاشمی؛ کمال عطایی سلوط


5. جایگاه ایران در صادرات رازیانه: رهیافت مزیت نسبی صادراتی

صفحه 81-95

سمیه امیر تیموری؛ کتایون شمشادی؛ صادق خلیلیان


7. تاثیر نرخ ارز واقعی و نااطمینانی آن بر سرمایه گذاری خصوصی در بخش کشاورزی

صفحه 131-149

حامد رفیعی؛ سیدرسول حیدری خورمیزی؛ رحیم محمودگردی؛ امید زمانی؛ سیدابوالقاسم مرتضوی؛ هیمن نادری


8. بررسی مسایل بازاریابی و صادرات خرما در استان خوزستان

صفحه 151-167

ساناز کریمی فرد؛ عباس عبدشاهی؛ رضا مقدسی


9. برآورد ارزش تفریحی چاه نیمه با استفاده از روش ارزش گذاری مشروط

صفحه 169-187

جعفر نجاری؛ محمود صبوحی صابونی؛ ماشاءاله سالارپور