دوره و شماره: دوره 6، شماره 21، بهار 1393، صفحه 1-176 

مقاله پژوهشی

1. بررسی عوامل موثر بر بهره‌وری انرژی دربخش کشاورزی ایران

صفحه 1-21

علی قنبری؛ سمانه خاکسار آستانه؛ حمیده خاکسار آستانه


8. بررسی اثر حذف یارانه‌ی کودهای شیمیایی بر الگوی کشت زراعتی شهرستان ری

صفحه 155-176

سمانه شیر‌ماهی؛ غلامرضا پیکانی؛ سیدابوالقاسم مرتضوی؛ امید زمانی