دوره و شماره: دوره 1، شماره 2، تیر 1388 
مطالعه ی الگوی واکنش عرضه ی گندم در ایران

صفحه 91-107

فاطمه حیات غیبی؛ ناصر شاهنوشی؛ رویا محمدزاده؛ یداله آذرین فر


عامل های موثر بر سرمایه گذاری در بخش کشاورزی ایران

صفحه 107-121

الهام شکری؛ ناصر شاهنوشی؛ رویا محمدزاده؛ یداله آذرین فر